mediana - Calcul de la mediana ` Vera Sacristn a Geometria...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C` alcul de la mediana Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Departament de Matem`atica Aplicada II Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya Definici´ o 1 La mediana, d’un conjunt de nombres reals X = { x 1 ,...,x n } ´ es el valor m = x j X tal que: # { i | x i < m } < n 2 # { i | x i > m } ≤ n 2 La mediana d’un conjunt ´ es el seu n 2 -` esim estad´ ıstic: Definici´ o 2 El k -` esim estad´ ıstic d’un conjunt de nombres reals X = { x 1 ,...,x n } ´ es el valor m = x j X tal que: # { i | x i < m } < k # { i | x i > m } ≤ n - k Proposici´ o 3 El k -` esim estad´ ıstic i, en particular, la mediana d’un conjunt de n nombres reals es pot trobar en temps O ( n log n ) . La soluci´ o m´ es `obvia consisteix a ordenar pr` eviament els n nombres, per despr´ es rec´ orrer-los per detectar l’element cercat. Proposici´ o 4 El k -` esim estad´ ıstic i, en particular, la mediana d’un conjunt de n nombres reals es pot trobar en temps O ( n ) . L’algorisme que assoleix aquest cost segueix un esquema de cerca i poda. Concretament, ´ es el seg¨uent: Algorisme 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

mediana - Calcul de la mediana ` Vera Sacristn a Geometria...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online