presentacioGeoC-1 - Rodrigo Silveira Geometria...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Rodrigo Silveira Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades Com ara quines? El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades Com ara quines? Com ara ... El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC CONTROL DEL TR ` ANSIT AERI Detectar el parell d’avions que estan en perill m´ es imminent de col . lisi´ o d’entre tots els que apareixen a la pantalla d’un controlador aeri. PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) Com sap el navegador quins objectes (carrers, llocs d’inter` es, etc.) ha de mostrar? PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) Com sap el navegador quins objectes (carrers, llocs d’inter` es, etc.) ha de mostrar? PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC...
View Full Document

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MA GEOC taught by Professor Julianpleife during the Spring '11 term at Universitat Politècnica de Catalunya.

Page1 / 44

presentacioGeoC-1 - Rodrigo Silveira Geometria...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online