{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

presentacioGeoC-1 - PRESENTACIO DE LASSIGNATURA Rodrigo...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Rodrigo Silveira Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 2
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 4
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades Com ara quines? El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 6
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Quina mena de problemes geom` etrics? Problemes geom` etrics subjacents a les aplicacions m´ es variades Com ara quines? Com ara ... El nucli de la Geometria Computacional consisteix en el disseny i l’an` alisi d’algorismes eficients per resoldre problemes geom` etrics.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC CONTROL DEL TR ` ANSIT AERI Detectar el parell d’avions que estan en perill m´ es imminent de col . lisi´ o d’entre tots els que apareixen a la pantalla d’un controlador aeri.
Background image of page 8
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) Com sap el navegador quins objectes (carrers, llocs d’inter` es, etc.) ha de mostrar?
Background image of page 10
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) Com sap el navegador quins objectes (carrers, llocs d’inter` es, etc.) ha de mostrar?
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Navegaci´ o terrestre (amb GPS) Com sap el navegador quins objectes (carrers, llocs d’inter` es, etc.) ha de mostrar?
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}