presentacioGeoC-3 - PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC GEOC Professors • Rodrigo Silveira (primera meitat del quadrimestre) • Julian Pfeifle (segona meitat del quadrimestre) PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Objectius • Con` eixer els diversos tipus de problemes que estudia la geometria computacional i les seves solucions, aix´ ı com les seves aplicacions. • Cop¸car la pot` encia de la combinaci´ o de les eines geom` etriques amb les estructures de dades i els paradigmes algor´ ısmics m´ es adequats. • Veure en acci´ o diversos paradigmes algor´ ısmics i diverses estructures de dades ´utils en problemes geom` etrics. • Aplicar resultats geom` etrics a problemes reals. GEOC Professors • Rodrigo Silveira (primera meitat del quadrimestre) • Julian Pfeifle (segona meitat del quadrimestre) PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC GEOC Temari 1. Introducci´ o a la Geometrica Computacional (2 h) 2. Coneixements previs - Eines b` asiques (esquerra i dreta) (2 h) 3. Envolupant convexa (3 h) 4. Problemes geom` etrics b` asics sobre pol´ ıgons (2 h) 5. Trangulaci´ o de pol´ ıgons (3 h)...
View Full Document

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MA GEOC taught by Professor Julianpleife during the Spring '11 term at Universitat Politècnica de Catalunya.

Page1 / 9

presentacioGeoC-3 - PRESENTACI ´ O DE L’ASSIGNATURA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online