triangulacio_de_poligons - Geometria Computacional Facultat...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors. Una diagonal interior ´ es qualsevol segment que: • connecta dos v` ertexs del pol´ ıgon i • est` a totalment contigut dins el pol´ ıgon. TRIANGULACI ´ O DE POL ´ IGONS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Una triangulaci´ o d’un pol´ ıgon ´ es una descomposici´ o del pol´ ıgon en triangles mitjan¸cant la inserci´ o de diagonals interiors....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 253

triangulacio_de_poligons - Geometria Computacional Facultat...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online