Voronoi DCEL - Geometria Computacional Facultat d’Inform`...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya EMMAGATZEMATGE DEL DIAGRAMA DE VORONOI Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzemar la llista de totes les arestes del diagrama Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzemar la llista de totes les arestes del diagrama Avantatge: ocupa poc espai. Inconvenient: ´ es suficient per dibuixar el diagrama, per` o no en recull la informaci´ o de proximitat. Per exemple, donat un punt p i , esbrinar quins veins t´ e o quins v` ertexs i arestes defineixen la seva regi´ o de Voronoi resulta molt cost´ os. Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzemar la llista de totes les arestes del diagrama Avantatge: ocupa poc espai. Inconvenient: ´ es suficient per dibuixar el diagrama, per` o no en recull la informaci´ o de proximitat. Per exemple, donat un punt p i , esbrinar quins veins t´ e o quins v` ertexs i arestes defineixen la seva regi´ o de Voronoi resulta molt cost´ os. Emmagatzemar, per a cada punt p i , la llista ordenada dels v` ertexs i les arestes de la seva regi´ o, la llista ordenada dels seus ve¨ ıns, etc. Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzemar la llista de totes les arestes del diagrama Avantatge: ocupa poc espai. Inconvenient: ´ es suficient per dibuixar el diagrama, per` o no en recull la informaci´ o de proximitat. Per exemple, donat un punt p i , esbrinar quins veins t´ e o quins v` ertexs i arestes defineixen la seva regi´ o de Voronoi resulta molt cost´ os. Emmagatzemar, per a cada punt p i , la llista ordenada dels v` ertexs i les arestes de la seva regi´ o, la llista ordenada dels seus ve¨ ıns, etc. Avantatge: permet recuperar r` apidament la informaci´ o de veinatge. Inconvenient: la informaci´ o emmagatzemada ´ es molt redundant i ocupa m´ es espai del necessari. Emmagatzematge del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Alternatives possibles, avantatges i inconvenients Emmagatzemar la llista de totes les arestes del diagrama Avantatge: ocupa poc espai....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 43

Voronoi DCEL - Geometria Computacional Facultat d’Inform`...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online