Introducci_Hist_rica - Introducci histrica dels sistemes de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Introducció històrica dels sistemes de càlcul simbòlic, el Maple Els sistemes de càlcul simbòlic (SCS) o els anomenats Symbolic Computation System o Computer Algebra System en anglès, són unes eines matemàtiques que es van començar a utilitzar als anys seixanta, és a dir, ja fa quasi quaranta anys. Els programes matemàtics clàssics necessiten assignar valors numèrics a totes i a cada una de les variables perquè funcionin. Contràriament, els SCS són eines que manipulen informació matemàtica de manera simbòlica o algebraica. És a dir, poden manipular símbols i expressions matemàtiques segons unes regles donades. Per exemple, saben derivar, integrar, desenvolupar en sèrie de potències, resoldre equacions analíticament i moltes altres coses més. A continuació en teniu una petita demostració: en vermell es representa l’operació que es demana al SCS i en blau, el resultat que dóna. A causa de les grans necessitats de càlcul simbòlic d’algunes branques de la física teòrica i de la matemàtica aplicada es van desenvolupar els primers SCS. Les primeres aplicacions van ser en els camps de la mecànica celest i de la relativitat general. Funcionaven sobre els ordinadors existents en aquells moments i, per tant, la interacció
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MA DCIS taught by Professor Miquelgrau during the Spring '11 term at Universitat Politècnica de Catalunya.

Page1 / 3

Introducci_Hist_rica - Introducci histrica dels sistemes de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online