{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema02 - 2 Interpolaci polin`mica o o 2.1 Introducci o...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Interpolaci´ o polin` omica 2.1 Introducci´ o Considereu una fam´ ılia de funcions d’una sola variable x, φ = φ ( x ; a 0 , . . . , a n ) , amb n + 1 par` ametres a 0 , a 1 , . . . , a n que caracteritzen les funcions de la fam´ ılia. El problema d’interpolaci´ o consisteix a determinar aquests n + 1 par` ametres de manera que per a n + 1 parelles donades ( x j , y j ) es compleixi φ ( x j ; a 0 , . . . , a n ) = y j j = 0 ÷ n. Els ( x j , y j ) se’ls anomena nodes, nusos ´ o punts de suport. Exemple 1 1) Interpolaci´ o lineal φ ( x ; a 0 , . . . , a n ) = a n x n + a n - 1 x n - 1 + . . . + a 1 x + a 0 polin` omica φ ( x ; a 0 , . . . , a n ) = a 0 + a 1 e xi + . . . + a n e nxi trigonom` etrica 2) Interpolaci´ o no lineal φ ( x ; a 0 , . . . , a n , b 0 , . . . , b n ) = a 0 + a 1 x + . . . + a n x n b 0 + b 1 x + . . . + b n x n racional φ ( x ; a 0 , . . . , a n , λ 0 , . . . , λ n ) = a 0 e λ 0 x + . . . + a n e λ n x exponencial 2.2 Interpolaci´ o polin` omica Es vol determinar els n + 1 coeficients del polinomi de grau m` axim n , P ( x ) = a n + a n - 1 x + . . . + a 0 x n , de tal manera que passi pels n + 1 punts ( x j , y j ) j = 0 ÷ n : P ( x j ) = y j , j = 0 ÷ n. (2.1) Si evalueu P ( x ) en cada x i obteniu el seg¨uent sistema d’equacions lineals: P ( x 0 ) = a n + x 0 a n - 1 + . . . + x n 0 a 0 = y 0 . . . . . . . . . P ( x n ) = a n + x n a n - 1 + . . . + x n n a 0 = y 0 n + 1 equacions amb n + 1 inc` ognites: a n , a n - 1 , . . . , a 1 , a 0 . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
El determinant del sistema, que s’anomena de Vandermonde, ´ es 1 x 0 . . . x n 0 1 x 1 . . . x n 1 . . . . . . . . . 1 x n . . . x n n = Y 0 i<j n ( x j - x i ) 6 = 0 si x i 6 = x j , per a i 6 = j. Llavors, la soluci´ o del problema existeix i ´ es ´unica. 2.3 F´ormula de Lagrange Es construeix P ( x ) = n X i =0 y i l i ( x ) , (2.2) de manera que l i ( x j ) = δ i,j = ( 1 si i = j, 0 si i 6 = j, i, llavors es tindr` a la condici´ o d’interpolaci´ o (2.1). Els polinomis l i ( x ) s’anomenen polinomis de Lagrange i v´ enen definits per l i ( x ) = ( x - x 0 )( x - x 1 ) · · · d ( x - x i ) · · · ( x - x n ) ( x i - x 0 )( x i - x 1 ) · · · d ( x i - x i ) · · · ( x i - x n ) = w ( x ) w 0 ( x i )( x - x i ) , on w ( x ) = ( x - x 0 )( x - x 1 ) · · · ( x - x n ) , i quan tenim una successi´o a 1 , a 2 , . . . , a i - 1 , a i +1 , . . . , a n , on el terme i-` esim no hi ´ es, es pot expressar per a 1 , a 2 , . . . , b a i , . . . , a n . Exemple 2 Es construeix el polinomi interpolador per a la funci´ o y = sin πx escollint els punts 0 , 1 6 i 1 2 . Llavors y 0 , 1 , 2 = 0 , 1 2 i 1 .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Tema02 - 2 Interpolaci polin`mica o o 2.1 Introducci o...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online