Tema03 - 3 Splines c´ubiques 3.1 Definici´ o i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3. Splines c´ubiques 3.1 Definici´ o i construcci´ o Donats ( x i ,y i ) , i =1 ÷ n, a cada subinterval [ x i ,x i +1 ] , definim s i ( x ) = a x 3 + a 1 x 2 + a 2 x + a 3 , amb i =1 ÷ n- 1 . Condicions: 1. Interpolaci´ o als nodes i continu¨ ıtat de la funci´ o s i ( x i ) = y i , s i ( x i +1 ) = y i +1 , i =1 ÷ n- 1 , 2. Continu¨ ıtat de la primera derivada s i- 1 ( x i- ) = s i ( x i +) , i =2 ÷ n- 1 , 3. Continu¨ ıtat de la segona derivada s 00 i- 1 ( x i- ) = s 00 i ( x i +) , i =2 ÷ n- 1 . En principi es t´ e 4( n- 1) inc` ognites i 2( n- 1) + 2( n- 2) = 4 n- 6 equacions. Falten 2 condicions per determinar completament tots els coeficients i, per tant, el problema. Construcci´ o Sigui h i = x i +1- x i , w i = x- x i h i i ¯ w i = 1- w i = x- x i +1- h i . w i ¯ w i x i 1 x i +1 1 Fem interpolaci´ o lineal de la segona derivada de s i ( x ) que ´ es un segment: recta (polinomi interpolador de grau 1) que uneix ( x i ,τ i ) i ( x i +1 ,τ i +1 ) amb s 00 i ( x k ) = τ k , k = i,i + 1 . El resultat ´ es s 00 i ( x ) = τ i ¯ w i + τ i +1 w i . (3.1) Si s’integra dos cops, s’obt´ e s i ( x ): s i ( x )= Z s 00 i ( x ) dx + A = τ i Z ¯ w i dx + τ i +1 Z w i dx + A =- h i τ i 2 ¯ w 2 i + h i τ i +1 2 w 2 i + A . s i ( x ) = h 2 i [ τ i 6 ¯ w 3 i + τ i +1 6 w 3 i ] + A x + B (si σ i = τ i 6 , i =1 ÷ n ) = h 2 i [ σ i ¯ w 3 i + σ i +1 w 3 i ] + C w i + D ¯...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tema03 - 3 Splines c´ubiques 3.1 Definici´ o i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online