{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema05 - 5 Corbes B-splines 5.1 Introducci o Les corbes...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5. Corbes B-splines 5.1 Introducci´ o Les corbes definides per un polinomi sobre un ´unic interval s´on sovint inadequades: Si tenim n punts cal un polinomi de B´ ezier de grau n - 1 i aix` o exigeix un gran n´umero de condicions quan n creix, a m´ es a m´ es de ser un proc´ es ineficient i num` ericament inestable. ´ Es necessari augmentar el grau si les formes s´on complicades. ´ Es dif´ ıcil dissenyar; malgrat que es pot canviar els punts de control i els pesos el control no ´ es suficientment local. La soluci´ o resideix a fer servir polinomis a trossos. Volem una representaci´ o de la corba de la forma C ( u ) = n X i =0 f i ( u ) P i on els P i on els punts de control i { f i ( u ) , i = 0 ÷ n } on funcions polin` omiques a trossos que formen una base de l’espai vectorial de totes les funcions polin` omiques a trossos del grau i continu¨ ıtat desitjats per a una successi´o de punts suport U = { u i } i =0 ÷ m . Noteu que la continu¨ ıtat ve donada per les funcions base ja que els punts de control poden ser alterats. A m´ es, els { f i } han de tenir les propietats que presenten, per exemple, els polinomis de Bernstein. Una altra propietat d’aquesta base ´ es el suport local; f i ( u ) no ´ es zero per a un n´umero limitat de subintervals, no tot el domini [ u 0 , u m ] . Modificar un P i afecta a la corba C ( u ) en els intervals on f i ( u ) no ´ es zero. Exemple 1 Sigui C ( u ) un polinomi a trossos de grau 3 i es suposa que es t´ e m = 3 intervals u 0 = 0 < u 1 < u 2 < u 3 = 1 , nodes o punts de suport, u [0 , 1] . Denotem per C i ( u ) , 1 i 3 els trossos de corba de C ( u ) . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Es consideren 12 punts de control P j i que poden variar, es t´ e un espai vectorial ν de polinomis c´ubics definits a U de dimensi´ o 12: 3 polinomis amb 4 coeficients cadascun. Si exigim P 1 3 = P 2 0 i P 2 3 = P 3 0 es t´ e continu¨ ıtat a u 1 i u 2 . L’espai ´ es ν 0 (ja que f i ( u ) ∈ C 0 ) de dim 10. Si imposem C 1 , P 1 3 i P 2 3 poden ser escrits en funci´ o d’altres i tenim l’espai ν 1 amb dim 8. ν 1 ν 0 ν. Si imposem C 2 nom´ es cal iden- tificar 6 coeficients dels polinomis. P 0 1 P 1 1 P 2 1 P 3 1 =P 0 2 P 1 2 P 2 2 P 3 2 =P 0 3 P 1 3 P 2 3 P 3 3 u 0 =0 u 2 u 1 u 3 =1 5.2 Definici´ o i propietats de les funcions base B-spline Les funcions base de les B-splines es defineixen per recurr` encia: sigui U = { u 0 , ... , u m } un vector de nodes (successi´o no decreixent de nombres reals u i u i +1 , i = 0 ÷ m - 1). Es defineix la i-` esima funci´ o base B-spline de grau p (ordre p + 1), denotada per B i,p ( u ), de la manera seg¨uent: B i, 0 ( u ) = ( 1 si u [ u i , u i +1 ) , 0 si u 6∈ [ u i , u i +1 ) , u i u i+1 1 0 Fig. 5.1 i B i,p ( u ) = u - u i u i + p - u i B i,p - 1 ( u ) + u i + p +1 - u u i + p +1 - u i +1 B i +1 ,p - 1 ( u ) . Noteu que: per a p > 0, B i,p ( u ) s’expressa mitjan¸ cant dues funcions base de grau p - 1. el c`alcul d’un conjunt de funcions base ´ es posterior a l’especificaci´o dels nodes U i el grau p .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Tema05 - 5 Corbes B-splines 5.1 Introducci o Les corbes...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online