{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tinh toan du an dau tu tau Alliance Thalexim

Tinh toan du an dau tu tau Alliance Thalexim - GII THIU KHI...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GI I THI U KHÁI QUÁT TÀU 16500 DWT Lo i tàu MADONNA N i đóng ơ TRUNG QU C Năm đóng 2008 Chi u dài ế 150 m Chi u r ng 22 m M n n c ướ 9 m H m hàng 12 h m S l ng lo i hàng có th chuyên ch ố ượ 3 lo i Tr ng t i 17000 t n T n đăng ký (toàn ph n) 10150 GRT Máy chính 1 Cái Máy đèn 3 Cái T c đ t i đa ộ ố 13 Lý Tiêu hao nhiên li u FO 15 t n/ngày DO 1.25 t n/ngày/01 máy LO 200 Lít/ngày Thuy n viên t i đa 25 ng i ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PH L C 01 Ụ Ụ CÁC THÔNG S C B N Ố Ơ Ả GIÁ TR Đ U T Ị Ầ Ư Giá mua tàu 2,000,000 Chi phí đ a tàu v VN và tân trang ư 700,000 VAT 0% Thu tr c b ế ướ 10,000 Giá thành tàu v VN 2,710,000 Tr ng t i tàu 3,581 GRT Th i gian kh u hao 15 năm NGU N V N V n c đông 1,355,000 50% V n vay 1,355,000 50% Lãi su t vay 10% T giá 20,000 VNĐ/USD Th i gian cho vay 10 năm LIÊN QUAN DOANH THU Tuy n đ ng ho t đ ng ế ườ Sài Gòn - Dung Qu t - Sài Gòn Th i gian hoàn thành 1 chuy n ế 10 ngày S n l ng ch ả ươ 44,000 thùng Đ n giá v n chuy n ơ 1.25 USD/thùng NGÀY KHAI THÁC TÀU Ngày d ng tàu k thu t 5 ngày Th i gian lên đà (5năm -2 l n) trong 5 năm đ u 14 ngày Th i gian lên đà (5năm -2 l n) sau 5 năm đ u 20 ngày Ngày hành trình bi n/01 chuy n ế 6 ngày/chuy n ế Nh n và tr hàng/ 01 chuy n ế 4 ngày/chuy n ế LIÊN QUAN CHI PHÍ Tiêu hao FO 4 t n/ngày Tiêu hao DO 1.25 t n/ngày Tiêu hao LO 20 lít/ngày Đ n giá FO ơ 500 USD/t n Đ n giá DO ơ 600 USD/t n Đ n giá LO ơ 2 USD/lít C ng phí DQR 5,000 USD/chuy n ế C ng phí Sài gòn 3,000 USD/chuy n ế Chi phí ho t đ ng /năm 221,221 Phí b o hi m thân tàu 14,363 0.53% tính trên giá tr tàu 26,858 7.50 USD/GRT L ng thuy n viên ươ 120,000 Đăng ki m 10,000 S a ch a 50,000 Chi phí qu n lý tăng thêm/năm 60,000 LIÊN QUAN Đ N S A CH A Đ NH KỲ (DOCK) s l n lên đà ố ầ 2 l n/5 năm T ng s l n lên đà cho chu kỳ 15 năm ố ầ 6 l n/15 năm Chi phí bình quân cho 1 l n lên đà 100,000 usd/l n Chi phí lên đà bình quân cho 1 ngày tàu 110 usd/ngày
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PH L C 02 Ụ Ụ THÔNG S KHAI THÁC KHO N M C Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 S ngày trong năm 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 S ngày d ng tàu k thu t
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Tinh toan du an dau tu tau Alliance Thalexim - GII THIU KHI...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online