shipping model 13000dwt

shipping model 13000dwt - GII THIU KHI QUT TU 13200 DWT Loi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GI I THI U KHÁI QUÁT TÀU 13200 DWT Lo i tàu SAMHO CORDELIA N i đóng ơ HÀN QU C Năm đóng 2008 Chi u dài ế 129 m Chi u r ng 20.4 m M n n c ướ 8.714 m H m hàng 12 h m S l ng lo i hàng có th chuyên ch ố ượ 14 lo i Tr ng t i 13,200 t n T n đăng ký (toàn ph n) 8,689 GRT Máy chính MAN-STX 1 Cái Máy đèn YANMAR 3 Cái T c đ t i đa ộ ố 13.4 Lý Tiêu hao nhiên li u FO 13 t n/ngày DO 1.25 t n/ngày/01 máy LO 200 Lít/ngày Thuy n viên t i đa 24 ng i ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PH L C 01 Ụ Ụ CÁC THÔNG S C B N Ố Ơ Ả GIÁ TR Đ U T Ị Ầ Ư Giá mua tàu 18,000,000 Chi phí đ a tàu v VN ư 268,000 VAT 0% Thu tr c b ế ướ 32,000 Giá thành tàu v VN 18,300,000 Tr ng t i tàu 8,689 GRT Th i gian kh u hao 15 năm NGU N V N V n c đông 3,660,000 20% V n vay 14,640,000 80% Lãi su t vay 7% T giá 17,800 VNĐ/USD Th i gian cho vay 10 năm LIÊN QUAN DOANH THU Tuy n đ ng ho t đ ng ế ườ Sài Gòn - Singapore - Sài Gòn Th i gian hoàn thành 1 chuy n ế 10 ngày S n l ng ch ả ươ 84,450 thùng Đ n giá v n chuy n ơ 1.45 USD/thùng 122,452.50 NGÀY KHAI THÁC TÀU Ngày d ng tàu k thu t 5 ngày Th i gian lên đà (5năm -2 l n) trong 5 năm đ u 14 ngày Th i gian lên đà (5năm -2 l n) sau 5 năm đ u 20 ngày Ngày hành trình bi n/01 chuy n ế 6 ngày/chuy n ế Nh n và tr hàng/ 01 chuy n ế 4 ngày/chuy n ế LIÊN QUAN CHI PHÍ Tiêu hao FO 13 t n/ngày Tiêu hao DO 1.25 t n/ngày Tiêu hao LO 200 lít/ngày Đ n giá FO ơ 350 USD/t n Đ n giá DO ơ 500 USD/t n Đ n giá LO ơ 2 USD/lít C ng phí n c ngoài ướ 6,000 USD/chuy n ế C ng phí trong n c ướ 3,500 USD/chuy n ế Chi phí ho t đ ng /năm 510,158 Phí b o hi m thân tàu 96,990 0.53% tính trên giá tr tàu 65,168 7.50 USD/GRT L ng thuy n viên ươ 203,000 Đăng ki m 20,000 S a ch a 125,000 Chi phí qu n lý tăng thêm/năm 102,000 LIÊN QUAN Đ N S A CH A Đ NH KỲ (DOCK) s l n lên đà ố ầ 1 l n/5 năm T ng s l n lên đà cho chu kỳ 15 năm ố ầ 3 l n/15 năm Chi phí bình quân cho 1 l n lên đà 200,000 usd/l n Chi phí lên đà bình quân cho 1 ngày tàu 110 usd/ngày
Background image of page 2
THÔNG S KHAI THÁC KHO N M C Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 S ngày trong năm 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 S ngày d ng tàu k thu t 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S ngày ho t đ ng bình quân trong năm ạ ộ 360 360 360 361 360 360 360 361 360 360 360 361 360
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MIMC 3765 taught by Professor Hkc during the Spring '11 term at Troy.

Page1 / 8

shipping model 13000dwt - GII THIU KHI QUT TU 13200 DWT Loi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online