Legjislacioni-Tatimor-i-Kosovës-Botimi-III.pdf - ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS LEGJISLACIONI TATIMOR I KOSOVËS BOTIMI III Shtator 2016 Prishtin� 2

Legjislacioni-Tatimor-i-Kosovës-Botimi-III.pdf -...

This preview shows page 1 out of 784 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 784 pages?

Unformatted text preview: ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS LEGJISLACIONI TATIMOR I KOSOVËS BOTIMI III Shtator, 2016 Prishtinë 2 3 PËRMBAJTJA HYRJE ............................................................................................................ 14 LIGJI NR. 03/L- 222 - PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT ....... 16 Neni 1- Përkufizimet ..........................................................................................................................17 Neni 2 - Administrata Tatimore e Kosovës ........................................................................................25 Neni 3 - Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së ...........................................................................................26 Neni 4 - Zëvendës Drejtorët e Përgjithshëm......................................................................................30 Neni 5 - Menaxherët kryesorë ...........................................................................................................31 Neni 6 - Zyrtarët e tatimeve ..............................................................................................................31 Neni 7 - Kompetenca delegimi ..........................................................................................................33 Neni 8 - Raportimi .............................................................................................................................33 Neni 9- Vendimet shpjeguese publike ...............................................................................................34 Neni 10 - Vendimet shpjeguese individuale ......................................................................................35 Neni 11 - Numri Fiskal dhe pajisja me Çertifikatë Fiskale ..................................................................41 Neni 12 - Çregjistrimi i Tatimpaguesve ..............................................................................................61 Neni 13 - Krijimi dhe mbajtja e regjistrave ........................................................................................66 Neni 14 - Qasja në libra, regjistrime, kompjuterë dhe pajisje të tjera për ruajtjen e regjistrave .....105 Neni 15 - Mbledhja e informatave ose provave ..............................................................................116 Neni 16 - Obligimet e përfaqësuesve juridik dhe menaxherëve të pasurisë ...................................121 Neni 17 - Deklaratat tatimore..........................................................................................................130 Neni 18 - Vetë-vlerësimi ..................................................................................................................130 Neni 19 - Vlerësimi i Drejtorit të Përgjithshëm për Tatimin ............................................................131 Neni 20 - Kufizimet kohore për vlerësimet ......................................................................................145 Neni 21 - Vlerësimet në rast rreziku ................................................................................................145 Neni 22 - Njoftim vlerësimi ..............................................................................................................146 Neni 23 - Anulimi i dokumenteve tatimore .....................................................................................148 Neni 24 - Detyrimi në rastet e veprës penale në fushën e tatimeve ...............................................152 Neni 25 - Detyrimi i personave përgjegjës .......................................................................................152 Neni 26 - Vlerësimi i detyrimit të personit të tretë ose për personat e tretë ..................................152 Neni 27 - Pagesat .............................................................................................................................154 Neni 28 - Interesi .............................................................................................................................154 Neni 29 - Rendi i pagesave ..............................................................................................................159 Neni 30 - Kreditimet dhe rimbursimet.............................................................................................161 Neni 31 - Përdorimi i bankave dhe Institucioneve tjera të Licencuara Financiare ...........................166 Neni 32 - Tatimi që është i detyrueshëm dhe i pagueshëm ............................................................166 Neni 33 - Barra.................................................................................................................................167 Neni 34 - Masë për marrje pasurie ..................................................................................................187 Neni 35 - Zbatimi me përmbarim i masës së marrjes ......................................................................197 Neni 36 - Shitja në ankand publik ....................................................................................................210 Neni 37 - Kufizimet mbi mbledhjen e detyrueshme ........................................................................210 Neni 38 - Mbledhja e tatimit nga ortakët dhe anëtarët e shoqatave të painkorporuara ................212 Neni 39 - Urdhrat për raste rrezikimi...............................................................................................212 Neni 40 - Embargo në importe dhe eksporte ..................................................................................213 Neni 41 - Ndalesat për largim ..........................................................................................................213 4 Neni 42 - Transferimi i Aseteve .......................................................................................................215 Neni 43 - Borxhet tatimore të pambledhshme ................................................................................218 Neni 44 - Të ardhurat e paligjshme .................................................................................................220 Neni 45 - Drejtori i Përgjithshëm mundet të ri-karakterizojë marrëveshjet ....................................221 Neni 46 - Transaksionet mes personave të lidhur ...........................................................................221 Neni 47 - Shkëmbimi i transaksioneve dhe raportimi i informatave nga palët e treat ....................221 Neni 48 - Nën-deklarimi i të ardhurave dhe arkëtimet e devijuara .................................................225 Neni 49 - Sanksionet për mospërmbushje .......................................................................................225 Neni 50 - Ndëshkimi administrativ lidhur me Certifikatën Fiskale ...................................................225 Neni 51 - Ndëshkimet Administrative lidhur me mos deklarim dhe mos pagesë ............................226 Neni 52 - Ndëshkimet administrative lidhur me nën deklarimin e tatimit dhe mbi deklarimin e rimbursimeve tatimore ...................................................................................................................226 Neni 53 - Mosdorëzimi, mos krijimi ose mos paraqitja e të dhënave ..............................................227 Neni 54 - Ndëshkimet për mos-mbajte të tatimit në burim ............................................................229 Neni 55 - Mosdorëzimi i pasurisë që i nënshtrohet masës së marrjes së dhe lënia mënjanë e Parave .........................................................................................................................................................229 Neni 56 - Ndëshkimi Administrativ për gabime nga përfaqësuesit e Tatimpaguesve, Këshilltarët atimor, apo personat tjerë në emër të tatimpaguesit .....................................................................230 Neni 57 - Ndëshkimi Administrativ për mos përdorim të Pajisjeve Elektronike Fiskale për mos regjistrim të transaksioneve ............................................................................................................230 Neni 58 - Ndëshkimet administrative lidhur me TVSH ....................................................................231 Neni 59 - Ndëshkimi administrativ për mallrat pa origjinë ..............................................................232 Neni 60 - Ndëshkimi për mashtrim civil ...........................................................................................233 Neni 61 - Sanksionet shtesë.............................................................................................................233 Neni 62 - Zbritja e sanksioneve........................................................................................................233 Neni 63 - Veprat penale në fushën e tatimeve ................................................................................280 Neni 64 - Paraqitja vullnetare e veprave penale në fushën e tatimeve ...........................................281 Neni 65 - Mos raportimi i veprave penale në fushën e tatimeve ....................................................282 Neni 66 - Zbatimi i Kodit të Procedurës Penale ...............................................................................282 Neni 67 - Pezullimi i procedurës penale për veprat penale .............................................................282 Neni 68 - Ndjekjet penale dhe procedurat tatimore .......................................................................282 Neni 69 - Kohëzgjatja e hetimit të veprave penale në fushën e tatimeve .......................................283 Neni 70 - Juridiksioni territorial .......................................................................................................283 Neni 71 - Pjesëmarrja e ATK-së në procedurë paraprake ................................................................284 Neni 72 - Pjesëmarrja e ATK-së në procedurat gjyqësore ...............................................................284 Neni 73 - Pezullimi i Procedurave ....................................................................................................285 Neni 74 - Njësiti i Hetimeve Tatimore .............................................................................................285 Neni 75 - Kompetencat e njësisë së hetimeve të tatimore gjatë procedurës penale ......................286 Neni 76 - Përgjegjësitë e zyrtarëve tatimor .....................................................................................286 Neni 77 - Ankesat në Administratën Tatimore ................................................................................287 Neni 78 - Themelimi i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime ................................................................299 Neni 79 - Roli i Bordit .......................................................................................................................300 Neni 80 - Procedurat për Bord.........................................................................................................302 Neni 81 - Rishqyrtimi juridik ............................................................................................................304 Neni 82 - Detyrimi për të paguar gjatë procedurës së ankesave .....................................................311 Neni 83 - Përfaqësuesit e tatimpaguesit..........................................................................................312 Neni 84 - Konfidecialiteti i informatave tatimore ............................................................................313 Neni 85 - Ruajtja e integritet të ATK-së dhe Kundër korrupsioni .....................................................315 Neni 86 - Masat e përkohshme Ndërkombëtare .............................................................................317 Neni 87 - Udhëzimet Administrative ...............................................................................................318 5 Neni 88 - Propozimi, Emërimi dhe Aprovimi i Drejtorit te Përgjithshëm të ATK-se me pëlqimin e Përfaqësuesit Civil ndërkombëtare .................................................................................................318 Neni 89 - Ligji i aplikueshëm ............................................................................................................319 Neni 90 - Hyrja në fuqi .....................................................................................................................319 LIGJI NR. 05/L- 037 - PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR ............................ 328 KAPITULLI I - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME..................................................................329 Neni 1 – Qëllimi ...............................................................................................................................329 Neni 2 – Përkufizimet ......................................................................................................................330 Neni 3 - Objekti i tatuarjes ...............................................................................................................335 KAPITULLI II - PERSONAT E TATUESHËM .......................................................................338 Neni 4 - Personat e tatueshëm ........................................................................................................338 Neni 5 - Autoritetet Publike .............................................................................................................342 Neni 6 - Dispozitat e përgjithshme lidhur me kërkesën për t’u regjistruar dhe për të lëshuar Certifikatën e regjistrimit ................................................................................................................347 Neni 7 - Regjistrimi i obligueshëm – obligimi për të komunikuar ndryshimet e të dhënave të regjistrimit .......................................................................................................................................350 Neni 8 - Regjistrimi vullnetar ...........................................................................................................350 Neni 9 – Çregjistrimi ........................................................................................................................351 KAPITULLI III - TRANSAKSIONET E TATUESHME ............................................................354 Neni 10 - Furnizimi i mallrave .........................................................................................................354 Neni 11 - Aplikimi i mallrave të biznesit për nevoja jo–biznesore ...................................................364 Neni 12 - Aplikimi i mallrave të biznesit për nevoja të biznesit nën rrethana të caktuara të zbritjes së TVSH-së ...........................................................................................................................................366 Neni 13 - Transferi i biznesit ............................................................................................................368 Neni 14 - Furnizimi i shërbimeve .....................................................................................................373 Neni 15 - Shfrytëzimi i mallrave dhe shërbimeve të biznesit për nevoja jo-biznesore ....................374 Neni 16 - Shfrytëzimi i shërbimeve për vetë-furnizim për nevoja të biznesit ..................................374 Neni 17 - Shërbimet në lidhje me transferin e biznesit ...................................................................375 Neni 18 - Furnizimi i shërbimeve në emrin e tij mirëpo në llogari të personit tjetër .......................375 KAPITULLI IV - VENDI I TRANSAKSIONEVE TË TATUESHME ...........................................379 Neni 19 - Vendi i furnizimit të mallrave ...........................................................................................379 Neni 20 - Vendi i furnizimit të shërbimit..........................................................................................384 Neni 21 - Vendi i importimit të mallrave .........................................................................................400 KAPITULLI V - MOMENTI I LINDJES SË DETYRIMIT DHE NGARKIMI ME TVSH ..............407 Neni 22 - Momenti i lindjes së detyrimit dhe ngarkimi me TVSH për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve ......................................................................................................................................407 Neni 23 - Momenti i lindjes së detyrimit dhe ngarkimi me TVSH për importimin e mallrave..........409 KAPITULLI VI - SHUMA E TATUESHME .........................................................................410 Neni 24 - Shuma e tatueshme për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve ......................................410 Neni 25 - Shuma e tatueshme në lidhje me importimin e mallrave - Konvertimi i vlerës së valutave të huaja në Euro ..............................................................................................................................420 KAPITULLI VII - NORMAT ...............................................................................................423 Neni 26 – Norma .............................................................................................................................423 KAPITULLI VIII - LIRIMET PA TË DREJTËN E ZBRITJES SË TVSH-SË SË ZBRITSHME .........425 6 Neni 27 - Lirimet për aktivitetet e caktuara me interes publik ........................................................425 Neni 28 - Lirimet për aktivitetet e tjera ...........................................................................................435 KAPITULLI IX - LIRIMET NË IMPORTIM DHE LIRIMET TJERA SPECIALE LIDHUR ME IMPORTIMIN .................................................................................................................443 Neni 29 - Lirimet në importim .........................................................................................................443 Neni 30 – Lirimet tjera speciale lidhur me importimin ....................................................................448 KAPITULLI X - LIRIMET NË EKSPORTIM ..........................................................................454 Neni 31 - Lirimet në eksportim ........................................................................................................454 KAPITULLI XI - LIRIMET E LIDHURA ME TRANSPORTIN NDËRKOMBËTAR ....................460 Neni 32 - Lirimet e lidhura me transportin ndërkombëtar ..............................................................460 KAPITULLI XII - LIRIMET NË LIDHJE ME TRANSAKSIONET E CAKTUARA TË TRAJTUARA SI EKSPORTE, LIRIMET PËR FURNIZIMIN E SHËRBIMEVE NGA NDËRMJETËSUESIT, DHE LIRIMET NË LIDHJE ME ARANZHIMET DOGANORE DHE TË NGJASHME .......................465 Neni 33 - Lirimet në lidhje me transaksionet e caktuara që trajtohen si eksporte ..........................465 Neni 34 - Lirimet për furnizimin e shërbimeve nga ndërmjetësuesit ..............................................467 Neni 35 - Depot doganore dhe aranzhimet e ngjashme ..................................................................468 KAPITULLI XIII - ZBRITJET ..............................................................................................472 Neni 36 - E drejta për të zbritur TVSH-në ........................................................................................472 Neni 37 - Ushtrimi i të drejtës për zbritje ........................................................................................475 Neni 38 – Mënyra e ushtrimit të së drejtës për të zbritur TVSH-në e zbritshme .............................478 Neni 39 - Llogaritja e pjesës së TVSH-së së zbritshme që lejohet si e zbritshme .............................480 Neni 40 - Kërkesat për rimbursim të TVSH-së .................................................................................481 Neni 41 - Rregullimet e zbritjeve ...............................................................
View Full Document

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture