Sammanfattning-Internationell-Ekonomi.docx - Internationell...

This preview shows page 1 - 4 out of 40 pages.

Internationell EkonomiVT 2014Sammanfattning av Jenny Jönsson1
Kapitel 1 & 2 – IntroduktionGravitationsmodellenBeskriverrent empirisktinternationell handel braJu större (två) länder är – ju mer handlar de (med varandra) (i absoluta tal)Ju närmre två länder är – ju mer handlar de med varandra (i absoluta tal)Storlek och avstånd är med andra ord de mest avgörande faktorerna för mängden importoch exportMan kan med modeller skatta ungefär hur mycket två länder kommer handla medvarandra om man beräknar dessa två faktorer och sätter dem i ett teoretiskt samband.Självklart finns även andra faktorer som påverkar handeln, ex:oOm länderna har ett gemensamt språkoOm transportkostnaderna är låga (ex. för att länderna ligger vid kusten)oOm länderna är medlemmar i samma tullunion (d.v.s. inga tullar på frihandel)oOm länderna har gemensam valutaoOm länderna har liknande konsumtion & kulturTjänstehandelStuderas med hjälp av leveranssätt:Gränsöverskridande (leverans från ett land till ett annat)Konsumtion utomlands (dock svårt att mäta)Lokal etablering (svenskt företag öppnar en filial/ett dotterbolag i ex. Tyskland och säljertjänster där)Tillfällig personrörlighet (man skickar en person (specialist) till utlandet som utför entjänst där)Traditionella handelsteorierSpecialisering utifrån komparativa fördelarHandel drivs av skillnader i relativpriser under autarki (envälde/självförsörjning)Varför finns dessa skillnader?oRicardomodellen – skillnader i teknologioHeckscher-Ohlin-modellen – skillnader i den relativa tillgången påproduktionsfaktoreroStandardmodellen – förändringar i byteskvoten2
Kapitel 3 – RicardomodellenVisar att länder tjänar på handel även om de inte är bäst på att producera någon vara.Länder specialiserar sig, d.v.s. exporterar vissa varor och importerar andra varor.Antaganden:oTvå länderoTvå varoroEn produktionsfaktor: arbetskraftoKonstant skalavkastningoPerfekt konkurrens på alla marknaderoInga transportkostnader eller handelshindersamma varupriser vid handeloIngen internationell arbetskraftsrörlighet (d.v.s. man kan inte flytta arbetskraftenmellan länderna, dock kan man flytta mellan ost & vin i samma land)Skillnader i teknologi mellan länderolika arbetsproduktivitetprisskillnad mellanländerincitament för länder att handaDefinitionerArbetsåtgång per producerad enhet:oAntas vara konstant inom landet och betecknas aLOför ost och aLVför vinoKan ex. mätas som antalet timmar det tar för en arbetare att producera en enhetav varanArbetsproduktivitet = produktion per enhet arbetskraftoBetecknas 1/aLOför ost och 1/aLVför vinoKan ex. mätas som antalet enheter av varan som en arbetare kan producera på entimmeAutarki: frånvaro av internationell handel (alltså ingen handel)Alternativkostnader (lägst alternativkostnad = komparativ fördel)Alternativkostnaden för ost i termer av vin är den mängd vin som måste ges upp för atttillverka ytterligare en enhet ost: aLO/aLV

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 40 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags
komparativ f rdel, kar

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture