427-1141-1-SM - G Fen Bilimleri Dergisi 17(4 89-101(2004...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 17(4): 89-101 (2004) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 17(4):89-101 (2004) INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PARTICLE SIZE OF LIMESTONE ADDED TO LIGNITE ON EMISSION BEHAVIOUR IN A FLUIDIZED BED COMBUSTION SYSTEM İ brahim ATILGAN Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl ı k Fak., Makina Mühendisli ğ i Bölümü, 06570 Maltepe-Ankara,TÜRK İ YE, e-mail: [email protected] ABSTRACT In the experimental studies, Kütahya Tunçbilek Lignite was used as fuel, silica sand and ash mixture was used as bed material, limestone from Göynük was used as adsorbent. For the combustion system particle size of coal and limestone were calculated employing the cumulative method and optimum particle sizes for the system were determined. Adding limestone to the coal, effect of particle size on the emission behaviour was investigated. Separately optimum operating conditions were determined on the basis of pollutant emissions for different coal and adsorbent properties. These conditions are described as regions there the combustion performance is not hindered and there the efficiencies in combustion and SO 2 adsorption are kept high. Key Words: Emissions, fluidized bed, limestone AKI Ş KAN YATAKLI YAKMA S İ STEM İ NDE L İ NY İ TE KATILAN K İ REÇTA Ş I TANE BOYUTUNUN EM İ SYONLARA ETK İ S İ N İ N İ NCELENMES İ ÖZET Yap ı lan çal ı ş mada, yak ı t olarak Kütahya Tunçbilek Linyiti, yatak malzemesi olarak silis kumu ve kül kar ı ş ı m ı , adsorbent madde olarak da Göynük Yöresi Kireçta ş ı kullan ı larak emisyon davran ı ş lar ı incelenmi ş tir. Kömür, silis kumu ve kireçta ş ı n ı n tane boyutlar ı kümülatif yöntemle hesaplanarak en uygun tane boyutlar ı , sistem için belirlenmi ş tir. Kireçta ş ı ilaveli dola ş ı ml ı ak ı ş kan yatakta, tane boyutlar ı n ı n emisyonlara etkisi incelenmi ş tir. Kullan ı lan kömürün ve adsorbent maddelerin özelliklerine de ba ğ l ı olarak çal ı ş ı lan aral ı klarda, kirletici emisyonlar ı n de ğ i ş imi incelenerek en uygun çal ı ş ma bölgesi belirlenmi ş tir. Bu bölge yanma performans ı n ı n bozulmad ı ğ ı , yanmadaki ve SO 2 tutulmas ı ndaki verimlerin yüksek tutuldu ğ u bölge olarak tarif edilmi ş tir. Anahtar Kelimeler: Emisyonlar, ak ı ş kan yatak, kireçta ş ı 1.G İ R İŞ H ı zl ı geli ş en teknoloji, artan dünya nüfusu ve bunlara paralel olarak artan enerji ihtiyac ı , birçok problemleri de birlikte getirmi ş tir. Bunlar ı n ba ş ı nda atmosferik kirleticiler, kaliteli enerji kaynaklar ı n ı n sürekli azalmas ı , ş ük kaliteli yüksek kirletici özelli ğ i gösteren kömürlerin kullan ı lmas ı gelmektedir. Kaliteli kömür rezervlerinin sürekli azalmas ı ve artan fiyatlar ı dolay ı s ı yla, geni ş rezervlere sahip dü ş ük kaliteli kömürlerin (linyit, turba, ş ist vb.) kullan ı m ı , zorunlu hale gelmi ş tir. Yerli birincil enerji kaynaklar ı m ı zdan linyit yakla ş ı k 8,4 milyar ton rezerv ile, enerji alt yap ı m ı z ı n temel girdisini
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course ECON 88 taught by Professor Yt during the Spring '11 term at Auburn Montgomery.

Page1 / 13

427-1141-1-SM - G Fen Bilimleri Dergisi 17(4 89-101(2004...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online