{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4 tími málfræði

4 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. t í mi S íð asti t í mi: A-v í xl Frumlag, sagnfylling, andlag Í  dag: Fallendingar nafnor ð a, l ý singaror ð a og greinis nefnifall þ olfall þá gufall
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lo. og no. - kk.et. nf.  svang-ur hest-ur bl á -r st ó l-l        þ f.  svang-an hest-Ø bl á -an st ó l-Ø Þ gf. sv ö ng-um hest-i bl á -um st ó l-Ø nf.  br ú n-n stein-n heil-l jakk-i þ f.  br ú n-an stein-Ø heil-an jakk-a Þ gf. br ú n-um stein-i heil-um jakk-a
Background image of page 2
Endingar kk.et. Lo. nf.   -ur 1   þ f.   -an þ gf. -um 1) Tilbrig ð i - r  eftir V    bl á r - l  eftir  Vl   heill - n  eftir  Vn  hreinn        No. nf.   -ur 2 -i   þ f.   -Ø    -a þ gf. -i/Ø -a 2) Tilbrig ð i - l  eftir  Vl st ó ll - n  eftir  Vn steinn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
No.  í   þ gf.et.kk. Flest or ð  hafa - i , sum hafa -Ø, sum  stundum - i  og stundum ekki - i . Vi ð mi ð unarregla: Ø ef stofn endar  á  einu samhlj óð i -i  ef stofn endar  á  tveimur samhlj óð um Aldrei - í  or ð um eins og  st ó l-l Gildir ekki um s é rn ö fn:  fr á  P á li  á  H ó li Alltaf –  i   í  or ð um eins og  stein-n Margar undantekningar.
Background image of page 4
Lo. og no. – kk.ft.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

4 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online