5 tími málfræði

5 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5. tími Síðasti tími: Fallendingar nafnorða, lýsingarorða og greinis Í dag: Fallstjórn Persónufornöfn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Andlag Maðurinn á hest Fallorð á eftir sögninni er  andlag  (andl.) (object)  sagnarinnar. Andlag er alltaf í aukafalli: þf., þgf. eða ef. Orðaröð: frumlag + sögn + andlag Andlag getur haft ólík merkingarhlutverk  (different semantic roles) í setningu: þolandi  (patient),  þiggjandi  (recipient),  þema   (theme), o.fl. Stelpan borðar fiskinn Strákurinn sparkar boltanum
Background image of page 2
Sögnin ákvarðar fall andlagsins (The case of the  object is determined by the verb) Mjög margar sagnir stýra þf. Algengast. Maðurinn borðar fiskinn borða  + þf. Margar sagnir stýra þgf. helping, moving, ordering, thanking, praising,  welcoming, . .. Maðurinn kastar fiskinum
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

5 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online