7 tími málfræði

7 - 7.tmi Sastitmi Orar Eignarsambnd Eignarfornfn Eignarfall dag nafnora,lsingaroraoggreinis Lo.ogno.kk.et nf svangurhundur ef svangshunds nf

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. tími Síðasti tími: Orðaröð Eignarsambönd Eignarfornöfn Í dag: Eignarfall nafnorða, lýsingarorða og greinis
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Lo. og no. - kk.et. nf. svang-ur hund-ur blá-r kjól-l ef. svang-s  hund-s blá-s kjól-s   nf. brún-n stein-n heil-l vas-i ef. brún-s stein-s heil-s vas-a
Background image of page 2
Lo. og no. - kk.ft. nf. svang-ir hund-ar     blá-ir kjól-ar ef. svang-ra hund-a     blá-rra kjól-a nf. brún-ir stein-ar     heil-ir vas-ar ef. brún-na stein-a    heil-la vas-a
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Endingar ef.kk.           Lo.     No. et. -s -s  -a ft. -ra 1 -a  -a   1) Tilbrigði: - rra  eftir sérhljóði (blár, hár)  Tvöföldun - na  eftir Vn   (brúnn,hreinn)   Samlögun - la  eftir Vl    (heill, sæll)        Samlögun
Background image of page 4
Lo. og no. - kvk. et. nf. svöng-Ø stelp-a   blá-Ø mynd-Ø ef. svang-rar stelp-u blá-rrar mynd-ar   nf. brún-Ø stelp-a heil-Ø mynd-Ø ef. brún-nar stelp-u heil-lar mynd-ar
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Lo. og. no. - kvk.ft.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 13

7 - 7.tmi Sastitmi Orar Eignarsambnd Eignarfornfn Eignarfall dag nafnora,lsingaroraoggreinis Lo.ogno.kk.et nf svangurhundur ef svangshunds nf

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online