{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

8 tími málfræði

8 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8. t í mi S íð asti t í mi: Eignarfall nafnor ð a, l ý singaror ð a og greinis Í  dag: Notkun eignarfalls Or ð ar öð   í  eignarsamb ö ndum
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Notkun ef. 1) In object position with certain verbs and  certain prepositions: J ó n saknar st ú lkunnar J ó n fer til st ú lkunnar 2) To indicate the possessor (the owner) in  possessive constructions: Þ etta er bein  hundsins    Hundurinn  á  beini ð Þ etta eru sokkar  stelpunnar    Stelpan  á  sokkana Þ etta er b í ll  str á kanna    Str á karnir eiga b í linn
Background image of page 2
Eignarsamb ö nd 1) no. ( =eign) +  fn (= eigandi) A) v í sa ð  til 1.p.et e ð a 2.p.et.        s é rst ö k efn. sem sambeygjast no.   Þ etta er  b í llinn minn Þ etta eru  b í larnir m í nir Þ etta er  b í llinn  þ inn   Þ etta eru  b í larnir  þí nir B) v í sa ð  til 3.p.et. e
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

8 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online