8 tími málfræði

8 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8. tími Síðasti tími: Eignarfall nafnorða, lýsingarorða og greinis Í dag: Notkun eignarfalls Orðaröð í eignarsamböndum
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Notkun ef. 1) In object position with certain verbs and  certain prepositions: Jón saknar stúlkunnar Jón fer til stúlkunnar 2) To indicate the possessor (the owner) in  possessive constructions: Þetta er bein  hundsins    Hundurinn á beinið Þetta eru sokkar  stelpunnar    Stelpan á sokkana Þetta er bíll  strákanna    Strákarnir eiga bílinn
Background image of page 2
Eignarsambönd 1) no. ( =eign) +  fn (= eigandi) A) vísað til 1.p.et eða 2.p.et.        sérstök efn. sem sambeygjast no.   Þetta er  bíllinn minn Þetta eru  bílarnir mínir Þetta er  bíllinn þinn   Þetta eru  bílarnir þínir B) vísað til 3.p.et. eða 1.p., 2.p, 3.p. ft.       
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 9

8 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online