11 tími málfræði

11 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 11. tmi Sasti tmi Brottfall srhljs r stofni tvkvra no. og lo. dag Sagnir Nt sagna Um sagnir Sgn (ft.: sagnir) = sagnor (so.) Sagnbeyging Mismunandi endingar Innskotsstafur j milli stofns og endinga sumum myndum N srhljavxl: B-vxl Nafnhttur Nafnhttur (nh.) er orabkarmynd sagnarinnar (a) heyra (a) telja, (a) fara Stofn + ending heyr-a, tel-j-a, far-a, b-a, r-a Feinar sagnir hafa ekki nafnhttarendingu f-, sj- vo- Nt Dregin af nafnhttarstofni Vi stofninn btast endingar 1.p., 2.p., 3.p. et. 1.p., 2.p., 3.p. ft. Endingar nt - 1 kalla et. ft. 1.p. kalla- kll-um 2.p. kalla-r kall-i 3.p. kalla-r kall-a Endingar nt - 2 heyra et. ft. 1.p. heyr-i heyr-um 2.p. heyr-ir heyr-i 3.p. heyr-ir heyr-a Endingar nt - 3 telja et. ft....
View Full Document

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 18

11 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online