12 tími málfræði

12 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12. tími Síðasti tími Nútíð sagna Í dag Meira um nútíð j -innskot
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Endingar í nútíð V1 1 V2 V3 2 + S 3 et.1. -i 2. -r -ir -ur (-rð/-ð/-t) 4 fæ-rð, fer-ð, les-t 3. -r -ir -ur (-r/-Ø) 4 fæ-r, fer-Ø, les-Ø ft.1. -um -um -um 2. -ið -ið -ið 3. -a -a -a
Background image of page 2
Athugasemdir 1) Heldur nh. a í et. kalla 2) Veikar sagnir hafa j -innskot á milli stofns og endingar í nh. og ft. telja 3) Sterkar sagnir hafa sérhljóðavíxl í et. 4) - og - r ef stofn endar á sérhljóði búa - ð og -Ø ef stofn endar á r fara - t og -Ø ef stofn endar á s lesa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Upplýsingar í orðabókum kast/a (-aði) = 1. veik ein ending heyr/a (-ði, -t) = 2. veik tvær endingar miss/a (-ti, -t) = 2. veik tvær endingar kenn/a (-di,-t) = 2. veik tvær endingar smyrja (smurði, smurt) = 3. veik tvö full form telja (taldi, talið) = 3. veik tvö full form bíða (beið, biðum, beðið) = sterk: þrjú full form búa (býr; bjó, bjuggum, búið) = sterk: fjögur full form
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

12 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online