{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

13 tími málfræði

13 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
13. tími Síðasti tími j -innskot Í dag Sérhljóðavíxl í stofni: B-víxl Notkun nútíðar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yfirlit 1 kalla kalla-Ø kalla-r kalla-r 2 heyra heyr-i heyr-ir heyr-ir 3 telja tel- Ø tel-ur tel-ur 4 brjóta brýt- Ø brýt-ur brýt-ur 5 fæ- Ø fæ-rð fæ-r 6 fara fer- Ø fer-ð fer- Ø 7 lesa les- Ø les-t les- Ø köll-um kall-ið kall-a heyr-um heyr-ið heyr-a tel-j-um tel-j-ið tel-j-a brjót-um brjót-ið brjót-a fá-um fá-ið för-um far-ið far-a les-um les-ið les-a
Background image of page 2
B-víxl Mörg hljóðavíxl, ekki bara ein (eins og með A-víxl) B-víxl í nútíð eintölu í sterkum sögnum. Stofnsérhljóðið í nútíð er því öðruvísi í eintölu en í nafnhætti og fleirtölu Nafnháttur og fleirtala hafa sama stofnsérhljóð Aldrei B-víxl í veikum sögnum
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B-víxl 1 Nh. 1.p.et. a > e fara ég fer ö > e stökkva ég stekk o > e koma ég kem
Background image of page 4
B-víxl 2 Nh. 1.p.et.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

13 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online