15 tími málfræði

15 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
15. tími Síðasti tími Framtíð Þátíð sterkra sagna Myndun Endingar Í dag Meira um þátíð C-víxl Flokkun sterkra sagna Afturbeygt fornafn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C-víxl Sérhljóðavíxl í þátíð (og lh.þt. (past participle)) sterkra sagna Kennimyndir sterkra sagna 1 2 3 4 nh. þt.et. þt.ft. lh.þt. brjóta – braut – brutum – brotið taka – tók – tókum – tekið Margar gerðir af C-víxlum Sterkar sagnir flokkaðar í undirflokka (subclasses) eftir því hvernig C-víxlin eru Sagnir sem hafa sömu sérhljóð í sömu kennimyndum eru í sama undirflokki
Background image of page 2
Undirflokkar Sjö undirflokkar Sjá bls. 95 og 108-110 í málfræðibók og dreifiblað Ekki alltaf reglulegt mynstur innan flokkanna Stundum fleiri en eitt sérhljóð í sömu kennimynd b e ra - bar – bárum – borið 4. flokkur s o fa – svaf – sváfum – sofið 4. flokkur Stundum eru samhljóðin breytileg binda - ba tt – bundum – bundið 3. flokkur v inna – v ann – unnum – unnið 3. flokkur
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Undirflokkar ~ kennimyndir Skipting í undirflokka er hefð (subclassification is a tradition) Óregla (irregularity) innan sumra flokkanna
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 14

15 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online