{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

17 tími málfræði

17 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
17. tími Síðasti tími Afturbeygt eignarfornafn Boðháttur Í dag Þátíð veikra sagna
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Veikar og sterkar sagnir Flokkun sem byggist á myndun þátíðar Sterkar sagnir Þátíð með sérhljóðavíxlum (C-víxl) br ta, br au t, br u tum, br o tið Veikar sagnir Þátíð með viðskeyti milli stofns og endingar gleyma, gleym d i, gleym t
Background image of page 2
Endingar í þátíð Veikar sagnir et. 1.p. gleymd-i 2.p. gleymd-ir 3.p. gleymd-i ft. 1.p. gleymd-um 2.p. gleymd-uð 3.p. gleymd-u Sterkar sagnir et. 1.p. fór-Ø 2.p. fór-st 3.p. fór-Ø ft. 1.p. fór-um 2.p. fór-uð 3.p. fór-u
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Samanburður á endingum Veikar sagnir í nútíð V1 V2 V3 et.1. Ø i Ø 2. r ir ur 3. r ir ur ft.1. um 2. 3. a Veikar sagnir í þátíð Allar sagnir et.1. i 2. ir 3. i ft.1. um 2. 3. u
Background image of page 4
Samanburður á endingum Sterkar sagnir í nútíð et.1. Ø 2. ur 1 3. ur 1 ft.1.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

17 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online