{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

18 tími málfræði. ppt

18 tími málfræði. ppt

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
18. tími Síðasti tími Þátíð veikra sagna Í dag Óreglulegar veikar sagnir Notkun nokkurra háttarsagna (modal verbs)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Óreglulegar veikar sagnir Nokkrar algengar veikar sagnir hafa óreglulega beygingu A) Nútíð eins og einn flokkur veikra sagna, þátíð eins og annar flokkur veikra sagna B) Þátíð eins og veikar sagnir en nútíð eins og sterkar sagnir með B-víxlum C) Samhljóðavíxl milli nútíðar og þátíðar Upplýsingar í orðabókum Full form sýnd
Background image of page 2
Óregla A Nútíð eins og einn flokkur veikra sagna, þátíð eins og annar flokkur veikra sagna meina – meinti – meint V2 Nt.: 1.p. meina, 2.p. meinar, 3.p. meinar V1 s e gja – s a gði – s a gt V3 Nt.: 1.p. segi, 2.p. segir, 3.p. segir V2 k au pa – k ey pti – k ey pt V3 Nt.: 1.p. kaupi, 2.p. kaupir, 3.p. kaupir V2 selja – seldi – selt V2 Nt.: 1.p. sel, 2.p. selur, 3.p. selur V3 setja – setti – sett V2 Nt.: 1.p. set, 2.p. setur, 3.p. setur V3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Óregla B Þátíð eins og veikar sagnir en nútíð eins og sterkar sagnir með B-víxlum hafa – hafði – haft V2 Nt.: 1.p. hef, 2.p. hefur, 3.p. hefur S ná – náði – náð V2 Nt.: 1.p. næ, 2.p. nærð, 3.p. nær S slökkva – slökkti – slökkt V2 Nt.: 1.p. slekk, 2.p. slekkur, 3.p. slekkur S þvo – þvoði – þvegið V2 Nt.: 1.p. þvæ, 2.p. þværð, 3.p. þvær S
Background image of page 4
Óregla C
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

18 tími málfræði. ppt

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online