22 tími málfræði

22 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
22. tími Síðasti tími: Spurnarsetningar Spurnarfornöfn Í dag: Spurnarfornöfn Spurnaratviksorð Um prófið
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
hver + nafnorð í ef.ft. Til að spyrja um einn úr hópi (partitive) Ég veit að það er bara einn strákur í bekknum sem er frá Búlgaríu. Hver strákanna er það? hver er í eintölu hver hefur sama kyn og nafnorðið. No. er alltaf í fleirtölu og eignarfalli og með greini
Background image of page 2
Dæmi Hver strákanna situr hér? Strákurinn frá Frakklandi situr hér. Hver stelpnanna er frönsk? Stelpan með síða hárið er frönsk. Hvert barnanna er lasið? Snorri litli er lasinn. Hvern mannanna sástu? Ég sá Sigurð. Hverja kvennanna sástu? Ég sá Kristínu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
í ft. + nafnorð Stundum er spurt um fleiri en einn úr hópi hver er í fleirtölu hver hefur sama kyn og nafnorðið. No. er alltaf í
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 11

22 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online