{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Icelandic Grammar 2 - 1.tmi Inngangur Nmstlun...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. t í mi Inngangur Upprifjun fr á  haustmisseri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N á ms á ætlun N á mskei ð i ð  byggt upp eins og  Í SE102G  M á lfræ ð i I   á  haustmisseri. Beygingar. N ý jar nafnor ð abeygingar. Óá kve ð in forn ö fn. Sagnbeyging: vi ð tengingarh á ttur,  þ olmynd.
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Icelandic Grammar 2 - 1.tmi Inngangur Nmstlun...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online