Icelandic Grammar 2 - 1.tmi Inngangur...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. tími Inngangur Upprifjun frá haustmisseri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Námsáætlun Námskeiðið byggt upp eins og  ÍSE102G  Málfræði I  á haustmisseri. Beygingar. Nýjar nafnorðabeygingar. Óákveðin fornöfn. Sagnbeyging: viðtengingarháttur, þolmynd.
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 3

Icelandic Grammar 2 - 1.tmi Inngangur...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online