2 tími málfræði

2 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2. tmi Sasti tmi Inngangur Upprifjun fr haustmisseri. dag Beyging nafnora II: Karlkyn Kk : gestur Et. nf. gestur hestur f. gest hest gf. gesti hesti ef. gests hests Ft.nf. gestir hestar f. gesti hesta gf. gestum hestum ef. gesta hesta Karlkynsor Algeng karlkynsnafnor sem beygjast eins og gestur (ef.et.: -s ; nf.ft.: -ir ): bolur, dalur, drengur, glpur, hringur, hvalur, leikur, selur, smiur, stafur, sveppur Kk .: fundur Et. nf. fundur gestur f. fund gest gf. fundi gesti ef. fundar gests Ft.nf. fundir gestir f. fundi gesti gf. fundum gestum ef. funda gesta Karlkynsor Algeng karlkynsnafnor sem beygjast eins og fundur (ef.et.: -ar ; nf.ft.: -ir ): bekkur, drykkur, hlutur, kostur, liur, litur, lkur, mnuur, rttur, salur, staur, vegur, veggur, vinur Endingar kk. II et. ft....
View Full Document

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 19

2 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online