3 tími málfræði

3 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. tími Síðasti tími: Nýjar beygingar kk.: kk II Í dag: Beyging nafnorða Meira um karlkyn: kk. II og kk. III Kvenkyn: kvk. II 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Sérhljóðavíxl í stofni 1) B-víxl:  á – æ, o - y 2) Flóknari hljóðavíxl: a)  ö – e – a a -> ö = A-víxl a -> e = B-víxl b)  jö – i – ja Klofning (breaking)  i ->jö, i -> ja Alltaf - i  í þgf.et. og - ar  í ef.et.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hljóðavíxl:  jö - i - ja    et.      ft. nf. fjörður    firðir þf. fjörð    firði þgf. firði   fjörðum ef. fjarðar   fjarða
Background image of page 4
Orð sem beygjast eins og  fjörður Fá orð: björn (endingarlaust í nf.et.), hjörtur, kjölur,  skjöldur, o.fl.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Endingar kk. II - endurskoðað et. ft. nf. -ur* -ir þf. -i þgf. -Ø/-i   -um ef. -s/-ar -a * = tilbrigði: - r  ( bær ); - Ø ( hver ) Stundum hljóðavíxl í stofni.
Background image of page 6
Kk. III:  nemandi      et.       ft. nf.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

3 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online