4 tími málfræði

4 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. tími • Síðasti tími: – Nýjar beygingar kk. og kvk. • Í dag: – Beyging nafnorða: • Meira um kvenkyn: kvk. III • Hvorugkyn – Stigbreyting lýsingarorða. Kvk. III kind • Et. nf. kind skeið mynd • þf. kind skeið mynd • þgf. kind skeið mynd • ef. kindar skeiðar myndar • Ft.nf. kindur skeiðar myndir • þf. kindur skeiðar myndir • þgf. kindum skeiðum myndum • ef. kinda skeiða mynda kvk. III kvk. II kvk. I • eik, geit, grind, steik Sérhljóðavíxl í stofni • 1) B-víxl: ó – æ • 2) Flóknari hljóðavíxl: – ö – e – a • a ö = A-víxl • a e = B-víxl B-víxl: ó - æ et. ft....
View Full Document

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 15

4 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online