6 tími málfræði

6 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6. tími Síðasti tími: Stigbreyting. Í dag: Notkun greinis. Ábendingarfornöfn.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Greinir Nafnorð  geta  verið  óákveðin  (indefinite)  eða  ákveðin (definite).  Ákveðin no. hafa viðskeyttan greini      - inn.  Greinirinn  er  settur   aftan  við  beygingarendingu no.:  hest-ur-inn . Óákveðin no. hafa engan greini:  hestur 
Background image of page 2
Hvenær greinir? A) Merkingarlegt/aðstæðulegt         (semantical/pragmatical) Viðmælandi  (the  one  spoken  to)  veit/veit  ekki til hvers no. vísar. B) Setningalegt (syntactical). Önnur  orð  í  nafnliðnum  sem  standa  með  no.  (modifying  words)  stýra  því  hvort  no.  fær greini eða ekki.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Merkingarlegt/aðstæðulegt  Nafnorð án greinis 1) No. ekki nefnt áður, eitthvað nýtt sem  viðmælandi þekkir ekki. Ég á bíl sem er fjólublár Þarna býr gamall karl :
Background image of page 4
Merkingarlegt/aðstæðulegt Nafnorð án greinis 2) Merking no. er almenn (generic), vísar til  heildar en ekki til tiltekinna (not specific)  persóna eða hluta. Þá er no. oftast í ft. eða er  safnheiti: Krakkar eru stundum óþekkir Kettir hafa níu líf EN: Kötturinn hefur níu líf Úr mjólk er búið til skyr Íslendingar drekka mikið kaffi
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 14

6 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online