7 tími málfræði

7 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. tími Síðasti tími: Notkun greinis Í dag: Ábendingarfornöfn (áfn.) Notkun veikrar beygingar lo.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ábendingarfornafnið    kk. kvk. hvk. Et.nf.    sá það      þf.    þann þá það     þgf.    þeim þeirri því     ef.    þess þeirrar þess Ft.nf.       þeir þær þau     þf.    þá þær þau     þgf.    þeim þeim þeim     ef.   þeirra þeirraþeirra
Background image of page 2
þessi           KK KVK      HVK þessi       gulur        þessi      gul           þetta     gult þenn an     gul an        þess a      gul a þetta     gult þess um     gul um   þessa ri     gul ri þess u    gul u þessa       guls   þessa rar   gul rar þessa   guls þess ir       gul ir   þess ar      gul ar þessi     gul þess a       gul a   þess ar      gul ar þessi     gul þess um    gul um       þess um    gul um þess um  
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 12

7 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online