13 tími málfræði

13 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 1. mars 2011 13. tími ÓÁKVEÐIN FORNÖFN báðir, sumir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INNGANGUR Annar, fáeinir, enginn, neinn, ýmis, báðir, sérhver, hvorugur, sumir, hver og einn, hvor og nokkur, einhver. Sjá líka: allur, hvor tveggja
Background image of page 2
FORNÖFN UM TVO/ FORNÖFN UM ÞRJÁ + HEILD HLUTI NEITUN >2: allir sumir/nokkrir enginn einn/hinn annar hver 2: báðir annar/hinn hvorugur 2 annar hvor 1-1 1-1 1: einn/einhver enginn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ORÐARÖÐ Sumar þessar sex hraustu stelpur æfa sund. óákv.fn., ábfn., to., lo. Þessar sex hraustu stelpur æfa sumar sund. ábfn., to., lo. SÖGN, óákv.fn. Báðir þessir duglegu menn snéru við. • óákv.fn., ábfn., to., lo. Þessir duglegu menn snéru báðir við. ábfn., to., lo. SÖGN, óákv.fn.
Background image of page 4
, bls. 150, 172 kk. kvk. hvk. báðir báðar bæði báða báðar bæði báðum beggja báðir er aðeins til í fleirtölu af merkingarfræðilegum ástæðum . Allt fólkið er komið.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 13

13 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online