14 tími málfræði

14 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 3. mars 2011 14. tími ÓÁKVEÐIN FORNÖFN hvorugur, annar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
FORNÖFN UM TVO/ FORNÖFN UM ÞRJÁ + HEILD HLUTI NEITUN >2: allir sumir/nokkrir enginn einn/hinn annar hver 2: báðir annar/hinn hvorugur 2 annar hvor 1-1 1-1 1: einn/einhver enginn
Background image of page 2
hvorugur , bls. 147, 170 kk. kvk. hvk. hvorugur hvorug hvorugt hvorugan hvoruga hvorugt hvorugum hvorugri hvorugu hvorugs hvorugrar hvorugs hvorugir hvorugar hvorug hvorugir hvorugar hvorug hvorugum hvorugra
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
hvorugur Eru báðir mennirnir hávaxnir? Nei, annar (maðurinn) er hávaxinn, hinn (maðurinn) ekki. Nei, hvorugur (maðurinn) er hávaxinn.
Background image of page 4
Eru báðar stelpurnar heima? Nei, hvorug ( stelpa n ) ER heima. Nei, hvorug stelpnanna ER heima. Nei, hvorug af þeim ER heima. Nei, hvorug þeirra ER heima. Hvorugur strákur inn vildi hjálpa mér. Hvorugur
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 12

14 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online