17 tími málfræði

17 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 15. mars 2011 17. tími Myndun og beyging viðtengingarháttar I, bls. 210-212.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Myndun viðtengingarháttar I Viðtengingarháttur I = vh.I er myndaður af nafnhætti . Nafnháttur 1. p. et. vh.I kalla kalli heyra heyri telja telji bjóða bjóði fara fari búa búi Engin hljóðavíxl í viðtengingarhætti I önnur en A-víxl í 1.p.flt.
Background image of page 2
ENDINGAR kalla frsh.nt. vh.I 1 kalla kalli 2 kallar kallir 3 kallar kalli 1 köllum A köllum A 2 kallið kallið 3 kalla kalli
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ENDINGAR heyra frsh.nt. vh.I 1 heyri heyri 2 heyrir heyrir 3 heyrir heyri 1 heyrum heyrum 2 heyrið heyrið 3 heyra heyri
Background image of page 4
ENDINGAR telja frsh.nt. vh.I 1 tel telji 2 telur teljir 3 telur telji 1 teljum teljum 2 teljið teljið 3 telja telji
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ENDINGAR bjóða frsh.nt. vh.I 1 býð bjóði 2 býður bjóðir 3 býður bjóði 1 bjóðum bjóðum 2 bjóðið bjóðið 3 bjóða bjóði
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 15

17 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online