19 tími málfræði

19 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 22. mars 2011 19. tími Notkun viðtengingarháttar í aðalsetningum bls. 187-190.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Myndun viðtengingarháttar I Viðtengingarháttur I = vh.I er myndaður af nafnhætti . Nafnháttur 1. p. et. vh.I kalla kalli heyra heyri telja telji bjóða bjóði fara fari búa búi Engin hljóðavíxl í viðtengingarhætti I önnur en A-víxl í 1.p.flt.
Background image of page 2
Hættir fara Hann fer . Framsöguháttur Farðu ! Boðháttur Framsöguháttur er aðalhátturinn, mest notaður, er ómerktur . Til í öllum persónum og báðum tíðum. Boðháttur er aðeins notaður í tiltekinni merkingu, þ.e. skipun . Aðeins til í 2.p.et.nt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Viðtengingarháttur er “undirháttur”, merktur . Hann er notaður í sérstökum setningum, þ.e. setningum tiltekinnar merkingar. Verði þér að góðu! Hristist fyrir notkun! Mætti
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 9

19 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online