20 tími málfræði

20 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 24. mars 2011 20. tími Notkun viðtengingarháttar í aukasetningum bls. 191-193.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bein ræða – óbein ræða Bein ræða: Jón segir : Kalli er góður strákur. Óbein ræða Jón segir Kalli góður strákur.
Background image of page 2
Forsendur óbeinnar ræðu Viðtengingarháttur í aukasetningum: aðalsetning með segja eða spyrja => viðtengingarháttur í aukasetningu Samræmi milli aðal- og aukasetningar : nútíð í aðalsetningu => viðtengingarháttur I = viðtengingarháttur nútíðar í aukasetningu þátíð í aðalsetningu => viðtengingarháttur II = viðtengingarháttur þátíðar í aukasetningu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nútíð í aðalsetningu Jón segir (nt.): Hjólið er (nt.) bilað. -> Jón segir hjólið bilað. sé = vh.I Gunna segir (nt.): Hjólið VAR (þt.) bilað. -> Gunna segir hjólið HAFI VERIÐ bilað. hafi = vh.I hafa + lýsh.þt.
Background image of page 4
Þátíð í aðalsetningu Dísa sagði (þt.): Hjólið
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

20 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online