23 tími málfræði

23 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 5. apríl 2011 23. tími Ópersónuleg þolmynd: myndun og notkun
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sögn stýrir þágufalli X kastaði teningnum (þgf.et.). Teningnum var kastað (af X). kastað = lh.þt.hvk.et. X kastaði teningunum (þgf.flt.). Teningunum var kastað (af X). Það sem gerist: þágufallið varðveitist óbreytt. hjálparsögnin er í 3.p.et. og aðalsögnin er í lh.þt.hvk., óháð því hvort frumlagið er í et. eða flt. Sagnir með þgf.: bjarga, eyða, fagna, fylgja, heilsa, hóta, henda, kasta, loka, ná, stela, treysta o.fl.
Background image of page 2
X saknaði barnsins (ef.et.). Barnsins var saknað (af X). saknað = lh.þt.hvk.et. X saknaði barnanna (ef.flt.). Barnanna var saknað (af X). Það sem gerist: þágufallið varðveitist óbreytt. hjálparsögnin er í 3.p.et. og aðalsögnin er í lh.þt.hvk., óháð því hvort frumlagið er í et. eða flt. Sagnir með ef.:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 12

23 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online