{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture10 - H13 CERVEQJ‘WK IR 9&3 Tuv Oink...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H13 CERVEQJ‘WK IR 9&3, . Tuv: Oink S %omk&W® i“ \a ~21 g“ : aka ()9): M OQQQCEL (flour a T" FRRCQ‘IK ‘2 ‘ RT’MA ‘ TWQ "R M A- R TM}; PVe/vicwgb‘i 2: iORWL VB R“ 0% fMURxE\Q_ RV , M/MDJ‘ ~1V~€>QL§ 4% E‘wawfibi 3 L24 \1: \ ’qukk VCR? mud?“ MA Ci WEYNS 56m U, \{\ C”) , gB/mezgm ‘l L‘. '«X :5 z I 21‘ 1(7‘53 953“: wvg “R , f) Hawvm the RM UL X ‘~ VQJ—Btci Oligcé‘wufiii KOQSCWQEUK CvangJ‘ 0 Q idlyfl 1&9;de twémtgb ‘Ltmfi ( QC) ,: Q~Cm§zg £11“!ng (\‘VyejiczlLQ‘ Link-6‘15 ) as , ,2 1 La 3% Due}! kwtlvefimseck ’ X 4 g 3‘,“ ”(a '5 - QXJG (“XV/6“ : 9% \ c2 0 G “/2 (“EL /L I ‘ . \ 1 EL 8 £1: SW11“; 5“ 8.4%” .2 ”L {L. k yes 1C») .1 11;: 'Wok ‘ Wk (We; a a A gawk. @WM‘ Mask“: '; 9° 9° Wumaw E [guml M ’\ Cg ($.77) (Kb xx CM 7") ck); 5&7 a..% ’3» *(WL¥LY\Q RV ': x. \\{( i: ‘2 “fin/bk FD; tg’x‘vl? C’ngy‘fiw "3 C (my?) Ex 33) a 333 Kgm.% (1T7‘%3a\xé\\{ch\ ‘3 gm" “V7.3 3 X “$112; (’NYSH 0XE % LMd-Lcu.‘ 3“1:13“! 0 Q “Packao‘xfic m E~ {3ka “t” ‘0 K At a. {1. 3 * RE [XI-R" b H)” + CE {11 m 331% a; M mflNl E ELEJngU‘x/‘TS 9X8; 3‘0‘4. WE‘VQ‘L’D 0‘, liwvwfiLe “Wade. 3 («D‘- ‘fosgii‘deu omhwmgg) (JA YVQ‘E] 0 Lamb; ‘ Q3534 5”th P (A ) “To ok‘kmmhx-Qg / {N egg/Vt AKRQ’VW‘S 3 ?(f\\ >- g5 {xi :2. at 53” vi ”Wm E3 =- ‘NM ”903‘ x W 73; "PC ‘9 N :\ Z; NM Navm‘tux‘téiou ? (3%.) '1 5L DvJSm=i£€ Vve‘o 9 me cw: $413,433.33 3%)”th if; 0? PSRPAQ \e émkmwfi ‘ ‘. ?Q{$ty~~~i Sam‘s): ‘P($()+ ”$39 “‘3 PCSU\) k Elanm‘kj ‘flr‘fl—Glj ew-ELOVLL'QW‘b :~ 4% QK~ 9191's)» QU‘VLS "’W A 17L \ 4* 0“ ?‘0>$%‘4\e cpktcovmas fPraTex‘fi/t’br m k$% 99> FCM s ME) cm "mm m 9. NM MN .. VCNNB) m ”WA-4&1, m 9 ?CM+ WMAEM MM. 3% Q Ca Mx C1,; ‘CRQWU’XS‘L ?€‘ Q \33 "- ? Um efl : 939951?‘ I; 4.6;“ max _ ”gt SQ ZWWE «,9 M 3 Z W‘ ‘ ¥CA\%‘) ; ._ 9 999999999999 M E755”? LE, ’2 k me Q "” ‘,*“>:’L<::L'QgL 6)“ Lem “ K i“ = (EL) 13 LGLO‘LKM\X€§ M‘Q E‘e\§,&o\} :; E 43? “1k; Acufiakag (3 L ‘L it a? ab&£®’\l~ifi$ 36 g W9 L L U43) XE“ a»; ngQ- (L G W Lay-9, uLUQQflQ ELL. CL SULLNL. a Q Li g, L» XL; $ 4‘) i k - \ ‘ . . {€37th b412, Log/Kalil. 1919 LWLLL P L‘QX’} « {file LL§4 keys {Mire 30 Wei 3 .2 set cg. QUCETQQMLLB {LascrdoegL \aY BILL CfiMahk‘fitaVk 9v»— iLK‘A)¥LK‘Z)I L&\3‘{ C2;‘<\!(2\2\1)3 (22);"): SLL A\% = 3e}, c:- OXDUJOLEB Msacia ‘3) : §U(K)‘LIL‘2}3 ,, - 2 A FCM$7 ‘ 7“”: M ‘VLL LL): LLLLL L LLL Ls e> la flag/k ©L&¢®W€B T Lihg)‘ (gig): - L~i (QM; ) i (ask 0;sz ( M- (Q4) Lab jwcysk 2. 0%}: LL: XWLLJ‘L LLL {SUI} Lag}; ngmh €14" 3 .1 $8me {he TVS Kt» <13}; LQLLLE 9% 55 :5 L; C 1: e% wasmke LLLibcLLLLg> : 3Q“ 45 L {4’3 LL L L LLL L. L) L. L ‘5“ i0 L "EC: '1) EXCWLQ Em \A C®(*aL1T&Q\ AVLELQ 3V0 $3 (k 0::wa LU‘A9fi\. £3362 MON/WE fitfis ouu (Jame HAG , 'PCH‘\=\> WDC‘T‘) i“? “N ’2, P (0 :2 "N73 ? "NM *3 (WWW) Rni-XXUTmTT-H, "T‘TTH‘ g 15/ C/Tl A z aksiamk‘ fakaksm 31 ?CB3: 'VU-H-k W’CTTTTH) or. ..-=- PM N‘T‘m +~FCTW> g. - m2 W H. wkgwxnki—aj‘: iiom iwdbe, : P C NPRJ) : PLA1\PCA1\AW\FLA$\A\U\A§L> W11 r»... .W- Alpha ~ ~ ?( Rwy-J 21%;) Te Edd, Tray ,3 "the, g v W Y” Rm V (mm +« + ? (AME 2% m we. ‘Pumm 2 WWW -....:WW<E\M Mm“ ”awn—“Wm“— ?CKW QWWQQM +~ Hfiflmwww Efiaw~fiL£ T Raina“ C ‘Q'Xfiakehx A z ‘3 cm“ axvcx‘qg \; YWQ $£u~\73 '% 1 i FDR/AM“ SQucQ/‘i‘ (“wkfls wkam‘ivw» 38 PCA\%\ ~,~.~ P (mkWCM “F CEMWCM 5 _ Ax , P Em $9 (1mm ELM +~ F (WNW HR“) mm : a — NM I l¥wfikLuer clown, BKA: “E 1 r}? vgxefi QULC‘LfiMgLf, CQQ/gfikag {3 V4,; 3.?va Q‘neygcx £1»th Co Lax/\LTC'WC‘ ‘. 1:53 a, W L \S ,. \\ we?“ “Vi—LLQbfl-EL a Mug 3 4:32. //,fl:§ <11”:: “I Lflk ”V- ) ‘ afilm Y ‘ ‘ 4‘ CaUv’x—‘Q @kukfi Outs ‘1‘ L "A > : .ilm. u; L1,: QM «\LH q) _ ’ Mk - \ C‘W’ECV \“flfe MLVVAS ; K MM “Via M x c VH” E1 AQawwwax \mfi @JQAAifi) (ad ea» S‘quL. _ \1‘ Wait: {1. M a? fig 6'»ng w mgfi Q (V WM WT) {1?va 04; \ 6L3; ‘5 0 UL adv ELL AM 16mm /‘ V mix an»; be (CW ivmzu.‘ (a e, the whiLéL ge'wrfli «MA {w QML % ‘ Qatar R \j" ( {0L\ 1’ny icm‘e M «a? RAAGLE, E-‘EAAwC-‘L‘GA’LC. Q” :E {sis—euki, 6i 63v: E7 M‘QCi KV 5“ EWfl/W U": ; t» Lib ‘\ gL'L/Lfllvvd‘ofibk (E) a “UL \ QCO Mvg QLyig (1“) \ ‘VUK '2) S a *“LA. L X» E —— " 7 ‘ ‘ I, ” ,1 ”Lab; ‘&é~‘ W‘v‘vt a \i . fix ‘ a g A . WLx‘Vk i O ‘ (x 5 -——~9-—&-— ’ :w —: ebw mums-33- #fl-dé'v’m—JM K Cu ” ,u" ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

lecture10 - H13 CERVEQJ‘WK IR 9&3 Tuv Oink...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online