{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture4 - EECS 221A LEO—rug 4f GOALS m 7st LECTUQE-—...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EECS 221A LEO—rug}; 4f GOALS m: 7st LECTUQE: -— Vat/Law norm/5 ama( mar/mad: fined/L Sigma) ‘ réquix/GJMLL 0% mama/3 —- IIWOCMCfifl’t mat/HA , gem/IRA? QWW I # Mm dwaMcfi gym , or‘flwfiwfi —~ and/OWL :28};ng C(LUALV c: EMOQ/L (C "i D) APPAHWK A 9A.é, 14.7. W§FM (if/Wag IdoCFIzt, 317, 0’? C A CHI/mm gigabfi (VJ?) ‘I§ miaC 7‘0 56 a, nmmd gag/139% If J a W : II' II: V-> 33+ S’mfl'sfnjnan faIIaI/uImg 6mm: (I I; ’l/ +71; II 1-” //1/,II + III/LII I/vm/z 6% In) IIIXI/II IMII I7/II Weave-V (III) II’UIIIIjé-fi _7> ’I/= 9V Man/LEM (Iv—VLF) wH’IL 7(,= “55/: / (a) IIx/I =22: IxLI “L ”mm ([19) I/ZIIZ - [g n I I J92 u 1:. nmn/L' (a) IIxIIP _ [gE /7Ci/PJ/F "2 mm’ (00 mum: max Izl-I “£00 mmm, ‘L 2..me maI/m'w AEFMM (a) IIAII = if: 2:, [av-I \\ (b) IIA HF: E3: if, Iag/‘lj’QE Fobemusnmm,” (a) IIAIIb - qu gIaI'I} Lem J Jan, 3.0xmmgLL/I ID/MQLW C([f mi] PM.) (at) IIIfifI If IIfIIIII IIaII Wm IIfIfflI is iamflaf I/mefi IICL” H H L; nmm, - (Ia) IIJCIIZ: [III IfLfiII ZOUTIVZ' “I; now/L” Cc)I IIJCIIDQI': max ;I IIfIHII {WC—[J50 ALI?“ Ipnmm" Eguivaimfi moan/w "720 mmnua fl fla ami #- Nb mm fl/F? wua Swot Io be aquix/wm‘t f Embmm 6Q+ god/WWI VVeV: m {MI/a é (MI/b emu/{ma *vUXamgbL Fm (FE/r) Wigwam; ”pd/fob .4 //7c/// 4» VL/lx/Im //7c//ao 4. fix”; é WWI/W {if/mu, z: IIxH; é mu, L05 A: (ml—")6 NAP“) I96 1% (omgfinuam) \fi'flLOt/L amoufcn- £66 74 5' V be émdaméC WIWW WWW/5 III/u and //-//V ({BFLCLVQIEL. mm, W Erma/Luci mmm Of A IS clueflL‘md. b : ”Auflv II’L/LIIUL IAIH : Q? uéO maxim/L (DI/ads alpad+ MOCMCLOC VLOOVVLO) MM! MDW WWIIJM Monmd (Amok/1 Sflaw and Cd; AzV—wv ’B: M”‘7\/ K: Val/U HAngo <=> A20 NAB/lg é HAIR/IBM; Exam/LEM AZFVLQFM’ ”Alibi :2 9UP ”AM“: 3 g/I/LOW \7Vl46L—t: 1%? ”’KHP. a) UAH,)1 = magzliégl {mil} max (50L. gum b) MHz”; = max M-WMSIZ- o) {Ml/00,; = mg): E2“ {mi}; max VOL/UQWVL !-m 1:} ‘33 {Mow Wadi We, mommd mama Campty wr%%L Alfmfim 03/ M “40'0“,ch mmm W a WMUK6 61f ham) 5%]; JO/MW 7C 7L0 A7656] aiming/<1) am A cmaL b W/DMWfb/Cd. CW'OCLA Al=lo 3 ALF4—4F’LJJgeF” ff A" \MiSK WNW 7c: A“b is Wag umlch saw/Wm. (it‘s, aim/Lou W3 m Wmfi 59mm 7% 3 A45. NOW away: A is Finiwbwt 1'0 A+gA anal b ‘IS Fwd/What 7L0 19+ Sb)- colt W mw gohfilum 760+S7L '. UH 5mm 5x) = 09+ Sb) Axo+ Agx+ SAanr 3A Sx = b+ Sb NeunLI/Ij ”($71) m, jet? Ag7C+ SAIO = gb GOAL: rdafiew S/iu, 0% 52c 7L0\11/La.il;af JA LS5: g1: Au] L” SA x0 1" Sb] JIM é HAW}; U/ 5M1- axe/1+ NW] NW //// [g d. mmm [#1 F": ”H? CogWM/fqflcwc :5 I WM [.1114 IMP/Il- mmu + W‘ Mo ) We!) buggery“ AMI: we hmwt man; ”1"” HAHZ' 2 and W ”3%” 1le H [ ll Sm mu .r-—--—-—— H Al! 2- Nb“ Mqumz ///‘i"//7—//AH== KOOa/ 25 0mm W cm MM mum/cw % A. ff Km) >>/ WEI/fl Wang/w in 5b) SA com cm 51? Wang/u; in x. é HA'WL' HAIL- XHVLM’PKOdA/Ld: Sagoww (Hilbtvlc 9an3 Cat Wfidoé F be We m (J; and corn/Maia W UVLUVL Smut (H2F). mflndfim <3 ) a >: Hx H——> (x)y)a—~—>4%)y7 is cat/(m an WWMMCJF ;fi ((1) <x,\/+z> = 4x,y>+<x)z> Vxlyjze H ((0) 4X,0Cy> =0<4XJ\/7 )MEF (01111112: 4x30 >O<=> X #QH (oL><9<,\/> = <y)x> (Al/MAL M Cc) //‘/I 35 cad/MW norm/u mob/Lad ’0 W innz/Lflraoéuot; (ll/(fit In 00) WON/Liam oCMLaUDW OWLLK cmjlugall 01f <y,x>. AL" Spam @fufppwf M'V’L 0% MM WOMéZf IS CWOC 6L HJM/Ct %a% (HJF)/4-)'>) Magma I. (F’LJF A-J-7) is a Hl/lcuflt Space UVLdA/L V74 ‘ ooh/L61}: {7, {HI’H/L W m __ W é w: w 2. [,2 ( Bomb]; F”) (spam 0% 37(2me mag/rabbi. F". Van/(Mid {me/Slim m Mm; W inm/amdficitfy : (f)? 2: ”Hawaii ”to 3244 )f M is UL S/ubgpaw 5L HE/thadL) ”qu Wheat Mi=§jEH:6t/47<j\/>:© 19M} £15,393) is cal/WC‘W 0W1? 67 M- MUM. )WOVLLW/Lout MflMi=géfif Solwhcm 5’er Effie SothLod'; 7C€~ Mn M”? ., 47g9>=0 VfleMflaut 759M) So zij>=O._BoT%/xb9i'mg7m%fi' 76: ____%<____ Ai'iozrdj LLJC F be R 0‘ C; amoL WC UAR 43-7“) mot (V2F)4-)->v> be, Hifbuzi Srpauw. Let A‘ M“? V 396 OO’Yth/avs and (Arum/L WWW (limb/LE 031 A) flmilot 24*, SW rump IV“: V“> (A Wth’hfi (1/) Au>V : 4 Aéévj M>UL MaEzELL (fiLrorm/L OWL aIOC fwd/(Wt) (at fugm é C(Imfl’w) and 444M A: C([JCGJCJJQR)~®R by A: f(.)+—————> <9(.))f(,)> F/MOL \TLAL 610901-141]: may 0j A. gobhl’tm/L A‘“ R w‘» C([Jca,{,j,12“) wok V/M‘t < 1/, Af(-)>R = < A*V’JEC')>CCZt¢,tJ 12“). mm 1/672 and five cammn). ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}