Dotaznik - Marketingove oddeleni CK

Dotaznik - Marketingove oddeleni CK - Ven pan ven pane...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
prosím o laskavé vyplnění předloženého dotazníku, čímž pomůžete k získání dostatečných informací, potřebných k vypracování bakalářské práce na téma „Marketingové oddělení cestovních kanceláří“ . Tento dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely zmíněné bakalářské práce. Děkuji za Váš drahocenný čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku. 1. Dáváte přednost zájezdu zprostředkovanému cestovní kanceláří? ano ne 2. Pokud NE, uveďte důvod. nezávislost 3. Jste klientem nějaké cestovní kanceláře? (pokud ano – napište jaké) ano ne Jaké 4. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou? 1 krát 2 krát 3 krát vícekrát 5. Kolik dní na dovolené trávíte? (při odpovědi více – vypište) 1-3 dny 4-7 dní 8-14 dní více: 6. V jaké cenové relaci nakupujete zájezdy? (v Kč za osobu) do 5.000 5.000 – 7.000 7.000 – 14.000 14.000 – 25.000 25.000 – 50.000 více než 50.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/11/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Dvorak during the Spring '11 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 4

Dotaznik - Marketingove oddeleni CK - Ven pan ven pane...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online