autism-asperger - 3.7. Autismul i sindromul Asperger Vom...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.7. Autismul şi sindromul Asperger Vom insista poate mai mult asupra descrierii sindromului Asperger tocmai datorită coincidenţei istorice a "apariţiei" celor două sindroame. Observaţiile realizate de Hans Asperger (1944) asupra unui grup de copii americani, consideraţi a prezenta o "psihopatie autistă", şi diferenţele simptomatologice dintre aceştia şi subiecţii diagnosticaţi ca autişti de către Kanner i-au determinat pe specialişti să-şi pună întrebări legate de posibilitatea descrierii unui grup de copii ca o subgrupă specială în cadrul spectrului autistic. Termenul "sindromul Asperger" a fost utilizat pentru prima dată de Lorna Wing (1981), care a introdus diagnosticul în încercarea de a dobândi recunoaşterea acelor persoane autiste, ale căror tulburări nu se potriveau în totalitate cu cele descrise de Kanner. Ea a prezentat o listă de criterii diagnostice, bazate pe afirmaţiile lui Asperger: 1. limbajul - dobândit fără întârziere, dar cu conţinut bizar, stereotip;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/12/2011 for the course PSY 111 taught by Professor Jon during the Spring '11 term at University of Macau.

Page1 / 3

autism-asperger - 3.7. Autismul i sindromul Asperger Vom...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online