0908.1761v1[1] - arXiv:0908.1761v1[cond-mat.supr-con 12 Aug...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: arXiv:0908.1761v1 [cond-mat.supr-con] 12 Aug 2009 Ó ×eÔh ×ÓÒE eØ iÒÙÔ e ÖÓÒdÙ ØÓ Ö×aÒd ÙÔ e ÖÙ id × A ÒÒaÓ ×a Þh eÒÒ ikÓÚa D eÔa Ö ØÑ eÒ ØÓ fhÝ × i×Ò iÚeÖ× iØÝÓ fÓÒ × ØaÒ ÞD 78457ÓÒ × ØaÒ ÞG eÖÑ aÒ Ý A ÙgÙ ×Ø 9 C ÓÒ ØeÒ Ø× aÖÓ ×ÓÔ iÔh a ×eÓh eÖeÒeaÒdÓ ×eÔh ×ÓÒeeØ Ó ×eÔh ×ÓÒE eØ iÒ ×ÙÔ eÖÓÒdÙ ØÓ Ö× 4 iÖÓ ×ÓÔ id eÖ iÚa Ø iÓÒÓ faÖ iØ ia Ð×ÙÔ eÖÓÒdÙ Ø iÒgÙ ÖÖeÒ Ø 9 4Ó ×eÔh ×ÓÒeeØ iÒB Ó ×eE iÒ ×Øe iÒÓÒd eÒ ×a Øe × 5 5Ó ×eÔh ×ÓÒeeØ iÒ ×ÙÔ eÖÙ ide 6Ù Ø ÐÓÓk i×ØÓ fF igÙ Öe × ÙÔeÖÓÒdÙ ØÓ ÖÛ iØhaÒ iÑ ÔÙ Ö iØÝÔ ÐaÒ eiÒ × ide a ÙÔeÖÙ ÖÖeÒ ØÛ i ÐÐ ÔeÖ× i× ØeÚeÒ ifØheÔ ÐaÒ e i×ÖeÔ ÐaedbÝa Øh iÒ iÒ ×Ù Ða ØiÒ g ÐaÝeÖ b he Ôha ×e jÙÑ Ôa ØØheba ÖÖ ieÖ×eÔa Öa ØiÒ g ØÛ Ó×ÙÔeÖÓÒdÙ ØÓ Ö× 5 hee ÐdÝ ×hÔa ØhÓÒ Øhe ØiÑ eÔ ÐaÒ ea ÐÓÒ gÛ h ih ØheÒÓÒ eÕÙ i ÐibÖ iÙÑG ÖeeÒ × fÙÒ ØiÓÒ i×deÒ ed Ó ×eÔh ×ÓÒÖ iØia ÐÙ ÖÖeÒ ØdeÒ edbÝE Õ iÒ ØheÙÒ iØ×Ó f πT c / 2 eR n ×Ó Ðid ÐiÒ e heda ×hed ÐiÒ e×hÓÛ ×Øhe ØeÑ ÔeÖa ØÙ ÖedeÔeÒdeÒeÓ fØhe BC gaÔ Δ /T c 4 4 B Ó ×eÓ ×eÔh ×ÓÒ jÙÒ ØiÓÒ :ØÛ ÓB Ó ×eE iÒ × Øe iÒÓÒdeÒ ×a Øe×a Öe ØÖaÔÔed iÒ aÒeÜ ØeÖÒa ÐdÓÙ b ÐeÛ e ÐÐÔÓ ØeÒ Øia Ð V ext 5 4 eÑ ÔÓ Öa ÐÓ × i ÐÐa ØiÓÒ ×Ó fØheÔa Ö ØiÐe iÑ ba ÐaÒe n aÒdÔha ×ed ieÖeÒe φ fÓ Ö Λ = 5 a Λ = 9 b aÒd Λ = 11 Ò iØia ÐÐÝ n (0) = 0 . 6 aÒd φ (0) = 0 8 4 ha ×e×ÔaeÔ ÐÓ Ø: a b aÒd fÓ Ö×aÑ eÔa ÖaÑ e ØeÖ×a × iÒF ig4 d i× fÓ Ö Λ = 11 n (0) = − . 6 φ (0) = 2 π 8 44 A Òa ÐÓgÝÛ iØhÔeÒdÙ ÐÙÑ Ó × i ÐÐa ØiÓÒ × : × Øa ØeÓ ÖÖe×ÔÓÒd ×ØÓ Øhea ×e b Û h i Ðe× ØaÒda ÖdÓ ×eÔh ×ÓÒÓ × i ÐÐa ØiÓÒ ×Ó fabÓ ×ÓÒ ijÙÒ ØiÓÒ ØÓ Øhe a ×e a 9 6 Û ÓeÜaÑ Ô Ðe×Ó fÑ e×Ó ×ÓÔ i× ØÖÙ ØÙ Öe× iÒÛ h ihÓ ×eÔh ×ÓÒee ØÔ ÐaÝ × aÖÓ Ðe :he ØeÖÓ × ØÖÙ ØÙ ÖeÛ iØhaÒÓ ÖÑ a ÐÓ Ö feÖÖÓÑ agÒ e ØiÐaÝeÖeÑ bedded be ØÛ eeÒ ØÛ Ó×ÙÔeÖÓÒdÙ ØÓ Ö× :X=F a ;Ó ÖaÕÙaÒ ØÙÑ dÓ ØÓÙÔ Ðed ØÓ×ÙÔeÖÓÒdÙ ØiÒ g Ðead × b C haÔ ØeÖ aÖÓ ×ÓÔ iÔha ×eÓh eÖeÒeaÒd Ó ×eÔh ×ÓÒeeØ Ò Øh i×C haÔ ØeÖÛ eÓÒ × id eÖ×Ý ×ØeÑ ×Øha Øa ØÖ×Øg ÐaÒeÑ aÝ ×eeÑ Ú eÖÝd ieÖeÒ Ø : i ×ÙÔ eÖÓÒdÙ ØÓ Ö×Û h iha ØØeÑ Ô eÖa ØÙ Öe× Ða Ög eÖØhaÒ Øh eÖ iØ ia ÐØeÑ Ô eÖa ØÙ Öe T c T c iÒ ÓÒÚ eÒ Ø iÓÒa Ð×ÙÔ eÖÓÒdÙ ØÓ Ö× i×Ó fÓ Öd eÖÓ fa feÛ K ØÙ ÖÒÑ eØa ÐÐiaÒda Öed e×Ö ib ed bÝ Øh eF eÖÑ iiÕÙ id Øh eÓ ÖÝ ii ×ÙÔ eÖÙ id ÐiÕÙ ide :bÓ ×ÓÒ i 4 e T c = 2 . 17 K aÒd feÖÑ iÓÒ i 3 e T c = 0 . 0025 K ;aÒd iii B Ó ×eE iÒ ×Øe iÒÓÒd...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern