{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Week03 - Hist301 SULTAN II.MAHMUTUN LK YILLARI Merkez...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist301 SULTAN II.MAHMUT’UN ° LK YILLARI: Merkez denetimi tekrar ele geçirmeye çalı ± ıyor - ° lk olarak merkezi denetimi arttırmaya çalı ± tı. Bunun için 15 yıl süren bir çalı ± ma içine girdi. Devlet memurluklarına yanda ± larını getirene dek uslu durdu. Ardından ayanlara bula ± tı ve onların gücünü azaltma giri ± imlerinde bulundu. 1812-17 yıllarında Anadolu 1814-20 yıllarında da Balkanlardaki ayanları kontrol altına aldı. Daha sonra da Kürt beyleri olan “Mir”leri etkisiz hale getirdi. Fakat bu i ± lemler sırasında do ² an otorite bo ± lu ² u yüzünden olu ± an anar ± i döneminde bazı a ± iret ba ± ları ve dini liderler yeniden nüfuz sahibi olma olana ² ı bulmu ± lardır. 1840 larda ise Arabistan da dahil olmak üzere bir çok yeri kontrol altına almayı ba ± ardı. - Ayanlarla giri ± ti ² i sava ± a destek veren Paris büyükelçisi Halet Efendi saltanatın ilk yıllarındaki en güçlü politikacıydı. Muhafazakar görü ± lüydü. Ayanlara kar ± ı sava ± ıma verdi ² i deste ² in en büyük nedeni yeniçerilerin yerel bölgelerde güçlenmesini istemesiydi. - Ayanlara kar ± ı yürütülen sava ± genelde barı ± çıydı (rü ± vet vermek, rehine almak ve ayanlar arasındaki anla ± mazlıklardan yararlanmak). Sava ± en son çareydi. - ° ç politikada ba ± arılı olan II.Mahmut dı ± politikada aynı otoriteyi gösterememi ± ti. 1804’te Sırbistan’da Kara Yorgi Yeniçerilerin ta ± kınlıkları yüzünden ayaklandı. III.Selim buna göz yumdu fakat daha sonra i ± büyüdü ve Sırplılar ba ² ımsızlık istemeye ba ± ladılar. 1813’te isyan bastırıldı ama iki yıl sonra Sırplar bi daha ayaklanınca anla ± ma imzalandı ve Osmanlı büyük kentlerde asker bulundurma ve yıllık haraç alma hakkını koruyarak bu bölgeye özerklik verdi. Bu aslında Arap eyaletlerinde yürürlükte olan bi durumdu. - 1821 de Rum isyanı patlak verdi. Rumlar dı ± ili ± kilerde önemliydiler; gerek diplomatik gerekse ekonomik yönden. ° syan tam ba ² ımsılık amacı güdülerek çıkmı ± tı ve oalyın uzaması sayesinde bütün Avrupa i ± e karı ± ± tı. “Filiki Etarya” cemiyetinin ba ± ındaki Rus komutan 1821’de isyanın ba ± lamasına karar verdiler. Ulus Yunan devletinden çok Bizans Devleti’ni yeniden kurmak amacındaydılar. Bütün Balkanları ayaklandırmak istediler amma velakin ancak 3000 ki ± i olabildiler. Bu yüzden denemeleri ba ± arısızlıkla sonuçlandı. Bu aralarda asıl isyan Mora’da patlak verdi. Eterya politikasından etkilenmi ± bile olsalar bu isyancılar tamamen kötü yönetime tepki olarak ayaklanmı ± lardı. Geni ± halk kitlelerinden destek gördüler. Kötü örgütlenmelrine ra ² men Osmanlılar 1821-24 yılları arasında yenildiler ve Mora ve birçok ada isyancıların kontrolüne geçti.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Week03 - Hist301 SULTAN II.MAHMUTUN LK YILLARI Merkez...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online