Week03 - Hist301 SULTAN II.MAHMUT’UN & LK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist301 SULTAN II.MAHMUT’UN & LK YILLARI: Merkez denetimi tekrar ele geçirmeye çalı ¡ ıyor - & lk olarak merkezi denetimi arttırmaya çalı ¡ tı. Bunun için 15 yıl süren bir çalı ¡ ma içine girdi. Devlet memurluklarına yanda ¡ larını getirene dek uslu durdu. Ardından ayanlara bula ¡ tı ve onların gücünü azaltma giri ¡ imlerinde bulundu. 1812-17 yıllarında Anadolu 1814-20 yıllarında da Balkanlardaki ayanları kontrol altına aldı. Daha sonra da Kürt beyleri olan “Mir”leri etkisiz hale getirdi. Fakat bu i ¡ lemler sırasında do ¢ an otorite bo ¡ lu ¢ u yüzünden olu ¡ an anar ¡ i döneminde bazı a ¡ iret ba ¡ ları ve dini liderler yeniden nüfuz sahibi olma olana ¢ ı bulmu ¡ lardır. 1840 larda ise Arabistan da dahil olmak üzere bir çok yeri kontrol altına almayı ba ¡ ardı. - Ayanlarla giri ¡ ti ¢ i sava ¡ a destek veren Paris büyükelçisi Halet Efendi saltanatın ilk yıllarındaki en güçlü politikacıydı. Muhafazakar görü ¡ lüydü. Ayanlara kar ¡ ı sava ¡ ıma verdi ¢ i deste ¢ in en büyük nedeni yeniçerilerin yerel bölgelerde güçlenmesini istemesiydi. - Ayanlara kar ¡ ı yürütülen sava ¡ genelde barı ¡ çıydı (rü ¡ vet vermek, rehine almak ve ayanlar arasındaki anla ¡ mazlıklardan yararlanmak). Sava ¡ en son çareydi. - & ç politikada ba ¡ arılı olan II.Mahmut dı ¡ politikada aynı otoriteyi gösterememi ¡ ti. 1804’te Sırbistan’da Kara Yorgi Yeniçerilerin ta ¡ kınlıkları yüzünden ayaklandı. III.Selim buna göz yumdu fakat daha sonra i ¡ büyüdü ve Sırplılar ba ¢ ımsızlık istemeye ba ¡ ladılar. 1813’te isyan bastırıldı ama iki yıl sonra Sırplar bi daha ayaklanınca anla ¡ ma imzalandı ve Osmanlı büyük kentlerde asker bulundurma ve yıllık haraç alma hakkını koruyarak bu bölgeye özerklik verdi. Bu aslında Arap eyaletlerinde yürürlükte olan bi durumdu. - 1821 de Rum isyanı patlak verdi. Rumlar dı ¡ ili ¡ kilerde önemliydiler; gerek diplomatik gerekse ekonomik yönden. & syan tam ba ¢ ımsılık amacı güdülerek çıkmı ¡ tı ve oalyın uzaması sayesinde bütün Avrupa i ¡ e karı ¡ mı ¡ tı. “Filiki Etarya” cemiyetinin ba ¡ ındaki Rus komutan 1821’de isyanın ba ¡ lamasına karar verdiler. Ulus Yunan devletinden çok Bizans Devleti’ni yeniden kurmak amacındaydılar. Bütün Balkanları ayaklandırmak istediler amma velakin ancak 3000 ki ¡ i olabildiler. Bu yüzden denemeleri ba ¡ arısızlıkla sonuçlandı. Bu aralarda asıl isyan Mora’da patlak verdi. Eterya politikasından etkilenmi ¡ bile olsalar bu isyancılar tamamen kötü yönetime tepki olarak ayaklanmı ¡ lardı. Geni ¡ halk kitlelerinden destek gördüler. Kötü örgütlenmelrine ra ¢ men Osmanlılar 1821-24 yılları arasında yenildiler ve Mora ve birçok ada isyancıların kontrolüne geçti....
View Full Document

This note was uploaded on 04/13/2011 for the course HIST 301 taught by Professor Raultekin during the Spring '10 term at Boğaziçi University.

Page1 / 5

Week03 - Hist301 SULTAN II.MAHMUT’UN & LK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online