{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Week06 - 1 Hist301 WEEK 6 YOUNG TURKS • Dinle ilmin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Hist301 WEEK 6 - YOUNG TURKS • Dinle ilmin çatı & ması, materialism, modernization entelektüellerin yeni konuları oluyor. • ¡ deolojilerinin politik görü & ten ba ¢ ımsız bütün modernistleri canlandırdı ¢ ını savunuyorlar. • Monar & ik (absolutist) rejime kar & ı mücadele veren bir grup oldular. • Batılı tarzdaki okullardan yanda & ları çok fazlaydı. • Sosyal gerçeklerin farkındaydılar. Bu sebeple absolutism tarafından bastırılamadılar. • Young Turks hareketi Osmanlı modernle & me zincirinde bir halkadır ve Osmanlı bürokrasisinin modernist kanadını temsil etmektedir. • Eski reformları övmü & lerdir. (Mahmut 2, Tanzimat...) • “Batı medeniyetini gülleri ve dikenleriyle almalıyız, çünkü tek geçerli medeniyet odur.” – Abdullah Cevdet. • Young Turk’lerin modernist anlayı & ları Abdülhamit 2 ile çatı & ma halindedir. Çünkü Abdülhamit 2 batının teknolojisinin uygulanmasını savunmu & tur, bütün barı medeniyetinin de ¢ il. • Popüler sicience ve materialism dayanak noktalarıdır. • Young Turk hareketi avantgarddır. Propaganda amaçlı yazılanlar hariç batı uygarlı ¢ ını ¡ slam ve geleneksel ö ¢ elerle uzla & tırmaya çalı & anlara prim vermemi & tir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Week06 - 1 Hist301 WEEK 6 YOUNG TURKS • Dinle ilmin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online