{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Networking

Networking - Networking Models

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
תרושקת תותשר םיבשחמ תודבעמ .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Networking Models יתבכש לדומ יתבכש לדומ םידבר רפסמל תבכרומ היעב קרפמה לדומ אוה , דבור לכב היעבה תא תורתופ דחיב תויעבה לכ לש ןתריתפ רשאכ היעב תת תרתפנ הלודגה . יתבכשה לדומה תונורתי תונורתי רפסמ יתבכש לדומל , םהיניב : רשפא דרפנב תרתפנ היעב תת לכו תויה תויהל ילבמ דבור לכב חותיפה תא ץיאהל םירחא םידברב םייולת . יתבכש לדומ דומלל טושפ רתוי הברה , אוה רשפאמו הרורב הרוצב םיאשונה תא רדסמ םהיניב םירשקה תא הטושפ הרוצב ןיבהל . ןטק קלחב תועצקמתה רשפאמ יתבכש לדומ בר עדימ דומלל ךרוצה תא ךסוחו היעבהמ םיתיעל יטנוולר וניאש .
Background image of page 2
OSI model ה לדומ OSI- ) תובית ישאר םשוריפש Open Systems Interconnect ( אוה יתבכש לדומ םיבשחמ תותשרב תרושקת ראתמה . ע הנבנ אוה " י ,ISO היצזיטרדנטסל ימואלניבה ןוגראה , ה תונש תליחתב .80 ה לדומ - OSI תובכש עבשמ בכרומ : רפסמ הבכש 1 רתויב הכומנה איה , הבכשו רפסמ 7 רתויב ההובגה איה , הצקה שמתשמל םיתוריש תקפסמ איהו . לכ תובכש שולש םע גולאיד תמייקמ תובכשהמ תחא : הילעמש הבכשל םיתוריש תקפסמ הבכש לכ ; היתחתמש הבכשה תקפסמש םיתורישב תשמתשמ הבכש לכ ; התיאש תכרעמב הל הליבקמה הבכשה םע גולאיד תמייקמ הבכש לכ תרשקתמ איה .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Data Encapsulation ) ( הפיטע הפיטע לש ךילהת םירבוע תשרב םירבועש םינותנ ) encapsulation ,( ינותנ הפיסומ הבכש לכ חלושה דצב רבעומה עדימל םינוש הרקב , םירסומ ולא םינותנ לבקמה דצבו , בלש ירחא בלש . הפיטעה יבלש ךלהמב םינוש םיבלשב םינותנה תא תונכל גוהנ - ו חיתפ םיפיסומ םינושה םילוקוטורפה תונוילעה תובכשה תשולשב / םינותנל רגוס וא , םינוכמ םהו " ףצר םינותנ ) " Data Stream .( ה תבכשב Transport םיעטקמל םיקלוחמ םינותנה ) Segments ( הרבעהה לע הרקב עצבל היהי רשפאש ידכ תשרב םהלש . ה תבכשב Network תוליבחל קלוחמ עטקמ לכ ) Packets ( דעיה לש תיגולה תבותכה תדמצומ הליבח לכלו . ה תבכשב Data Link אבה קשממ לש תיזיפה תבותכה תדמצומ הליבח לכל , תורגסמ תונוכמ תוליבחהו ) frames .( ה תבכש Physical תורגסמה לש יראניבה גוצייב קר תקסוע , םינוכמ ןכלו - יראניב ףצר ) binary stream .(
Background image of page 4
TCP/IP - ה לדומ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

Networking - Networking Models

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online