{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

V0854682

Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A /63/89 ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ Distr.: General 24 June 2008 Arabic Original: English ǠǸŪơ ƨǷƢǠdzơ ƨȈ 290708 V.08-54682 (A) *0854682* ǹȂƬLjdzơȁ ƨưdzƢưdzơ Ƨǁȁƾdzơ ǹơƾǼƦdzơ ÖÖ ȁ ÎÍÎ ƨȈdzȁȋơ ƨǸƟƢǬdzơ ǺǷ ƨȈƟƢǼŪơ ƨdzơƾǠdzơȁ ƨŻǂŪơ ǞǼǷ Ņȁƾdzơ ƣƢǿǁȍơ ȄǴǟ ƔƢǔǬdzơ ńƛ ƨȈǷơǂdzơ ŚƥơƾƬdzơ ƣƢǿǁȍƢƥ ƨǴǐƬŭơ ƨȈŭƢǠdzơ ƩȏȂǯȂƫȁŐdzơȁ ƩƢȈǫƢǨƫȏơ ǀȈǨǼƫ Ŀ ƧƾǟƢLjŭơ ǵƢǠdzơ śǷȋơ ǂȇǂǬƫ ﺨﻠﻣ ǁơǂºǬƥ ȐºǸǟ ƨºǷƢǠdzơ ƨȈºǠǸŪơ ÓÏ / ÎÔÏ ȅǀdzơ ǵ ƾǬƬǴdz ƢºǓơǂǠƬLJơ ǂȇǂǬƬºdzơ ơǀºǿ Ǻ ǸºǔƬȇ Ǿºdz ǞƥƢƬdzơ ƣƢǿǁȍơ ǞǼǷ ǝǂǧ ƨǏƢƻȁ ƨŻǂŪơȁ ƩơǁƾƼŭƢƥ řǠŭơ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƤƬǰǷ ǽǃǂºƷƗ ƨǴººǐƬŭơ ƨȈººŭƢǠdzơ ƩȏȂǯȂƫȁŐººdzơȁ ƩƢȈººǫƢǨƫȏơ ǀȈººǨǼƬdz ƨȈººǼǬƬdzơ ƧƾǟƢººLjŭơ ʼnƾǬƬººƥ ǪǴǠƬººȇ ƢǸȈººǧ ƣƢºǿǁȍƢƥ . Ƭºdzơ DZȁƢǼºƬȇȁ ǀȈºǨǼƬƥ ǪǴǠƬºȇ ƢǸȈºǧ ƢǸȈºLJ ȏȁ ƽƾºǐdzơ ơǀºǿ Ŀ ƨǴƦºǬŭơ ƩƢȇƾƸƬºdzơ ǂȇǂǬ Ƕºǟƾdzơ DŽºȇDŽǠƫ ńƛ ƨºƳƢūơ ȄǴºǟ ƽ ƾºnjȇȁ ƣƢºǿǁȍơ ƨºƸǧƢǰŭ ƨȈºŭƢǠdzơ ƧƾƸƬºŭơ ǶºǷȋơ ƨȈƴȈƫơǂƬºLJơ ƩƢȇƾƸƬºdzơ ǮºǴƫ ƨºȀƳơȂŭ ȆºǷȂǰūơ . Ȇǰdz ƩƢȈǏȂƬdzơ ǺºǷ ƨºǟȂǸů ʼnƾǬƬºƥ ǂȇǂǬƬºdzơ ơǀºǿ ǶƬºƬźȁ ƨǷƢǠdzơ ƨȈǠǸŪơ ƢȀȈǧ ǂǜǼƫ . A/63/50 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 A/63/89 ơ ƩƢȇȂƬƄ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺮﻘﻔﻟﺍ Ð Î ± Ï ƨǷ ƾǬǷ ................................ ................................ ................... ȏȁƗ ± Ð Ð ± ÔÏ ƨȈǼǬƬdzơ ƧƾǟƢLjŭơ ʼnƾǬƫ ................................ ................................ .... ƢȈǻƢƯ ± Ñ Ô ± ÎÓ ƣƢǿǁȍơ ƨƸǧƢǰŭ ňȂǻƢǬdzơ ǵƢǜǼdzơ DŽȇDŽǠƫ DzƳƗ ǺǷ ƨǐ ǐƼƬŭơ ƩƢǷƾŬơ śLjŢ .... ǦdzƗ ± Ô ÎÔ ± ÐÓ ƩơǁƾǬdzơ ƔƢǼƥ Ƕǟƽȁ ƨȈǻȂǻƢǬdzơ ƧƾǟƢLjŭơ ǺǷ ƧƽƾŰ ƩȏƢů Ŀ DzǸǠdzơ ǞȈLJȂƫ ....... ƔƢƥ ± ÎÐ ÐÔ ± ÓÓ ƨȈǼǬƬdzơ ƧƾǟƢLjŭơ ʼnƾǬƫ DzƳƗ ǺǷ ƩƢǯơǂNj ƨǷƢǫƛ ................................ .. ǶȈƳ ± ÏÎ ÓÔ ± ÔÏ ƢǿǂƯƗȁ ƨǷ ƾǬŭơ ƧƾǟƢLjŭơ ǶȈȈǬƫ ................................ .................... DZơƽ ± ÏÏ ÔÐ ± ÕÐ ƨǴƦǬŭơ ƩƢȇƾƸƬdzơ ................................ ................................ ......... ƢưdzƢƯ ± ÏÐ ÔÑ ± ÔÔ ƣƢǿǁȍơ ƨƸǧƢǰŭ ƨȈŭƢǠdzơ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƨȈƴȈƫơǂƬLJơ ǀȈǨǼƫ Ŀ ƢǷƾ ǫ Ȇǔŭơ ......... ǦdzƗ ± ÏÐ ÔÕ ± ÕÎ Ǹǟ Ŀ ƨŷƢLjŭơ ƣƢǿǁȍơ ƨƸǧƢǰǷ Śƥơƾƫ ǀȈǨǼƬƥ ƨȈǼǠŭơ DzǸǠdzơ ƨǫǂǧ Dz .............. ƔƢƥ ± ÏÑ ÕÏ ± ÕÐ ƔƢǔǟȋơ DZȁƾdzơ ǺǷ Ƕǟƾdzơ ǺǷ ƾȇDŽǷ ƾnjƷ ................................ ....... ǶȈƳ ± ÏÒ ÕÑ ± ÖÑ ƩƢȈǏȂƬdzơȁ ƩƢƳƢƬǼƬLJȏơ ................................ ................................ ƢǠƥơǁ ±
Background image of page 2
3 A/63/89 ȏȁƗ ± ƨǷ ƾǬǷ Î ± Ƣǿǁơǂºººǫ Ŀ ƨºººǷƢǠdzơ ƨȈºººǠǸŪơ ƪºººƦǴǗ ÓÏ / ÎÔÏ řºººǠŭơ ƧƾƸƬºººŭơ ǶºººǷȋơ ƤºººƬǰǷ ńƛ ƨŻǂºŪơȁ ƩơǁƾƼŭƢºƥ ƨºƸǧƢǰŭ ƨȈºŭƢǠdzơ ƧƾƸƬºŭơ ǶºǷȋơ ƨȈƴȈƫơǂƬºLJơ ǹƗ ƢǿǁƢƦºƬǟơ Ŀ ƪǠºǓȁ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

V0854682 - A/63/89 Distr General 24 June 2008 Arabic...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online