القرار 1267 ض&O

Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S èb]SáÖK Üá©K Distr. GENERAL S/RES/1267 (1999) 15 October 1999 àá©K ˝ÖZá ( @HHH ) @AEF dKdÄÖK CID@ éS¸ÖZ ï{ àá©K ˝ÖZá ãc`RK íc¥ÖK @HHH dNëSÉô / Ñë©K àìd˛R @D ï{ èbëÄtáÖK <àá©K ˝ÖZá àõ @HHG ˝o¸wô / M§ @B _dùáÖK ( @HHG ) @@GH éRKdKd± L¥áîg ß <ê¥ÄNL¸ÖK é¥RKdKd± bîÉöR bîtì cõ <@HHG dOá¸ìb / Ñë©K àëâLÉ G _dùáÖK ( @HHG ) @A@C ë @HHG ˝o¸wô / M§ AG _dùáÖK ( @HHG ) @@HB ë <àLS¸âLx{ô ï{ êÖL]ÖK às é¸îüd QLâLîNë <êîäoëÖK LçRb]ëë <êîáîÖ±´K LçSá®gë <LçÖ®ÄSgKë àLS¸âLx{ô èbLî¸N bìb˛ÖK éáKeSÖK bîÉöR bîtì cõë <ï`ìdLSÖKë ï{LÄWÖK LçVKdSÖ éáKdS]Kë Láîg ßë <àL¸â´K ~ëÄ]ë ïÖëbÖK ïâL¸â´K àëâLÄÖK QLÉLçSâK dKdáSgß éÄÖ± yÖLN às Mdtì cõë ò®îSgK àô óÖs bb˛ì cõë <àëî{™Ö rëd˛áÖK dîw YLSâ´K ï{ èdîOÉÖK èbLìeÖÖë <QLîS|ÖKë òL¸äÖK bm eîîáSÖK ï{ àîî|]kÖK b]ôë àîîâKdì´K àîîgLáëÖNbÖK ÑS±ë êîá®g´K àKdìõ êìdëçáZÖ êáLtÖK êîÖkäÄÖK óÖs àLOÖLoÖK <êSNLWÖK êîÖëbÖK dîìLtáÖÖ ê`dLk QLÉLçSâK Ñɲì }ìd˛ÖK dKeá ÇÖR ï{ zKdo©K QLáKeSÖK Láîg ßë MLåd¨Ö êmåLäáÖK êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLî±L|RßK óÖõ dî˛ì cõë <ÜçSáÉL]á ëô àîîNLåd´K ÜîÖ¸SN QLî±L|RßK <àLOÖLoÖK LçîÖs doî¸ì ïSÖK ÅoLäáÖK Láîg ß <êîâLx{©K ïmKd©K ÜKb`SgK dKdáSgK èb˛N àìbì cõë MLåd´K uá± àöN ésLäS±K bîÉöR bîtì cõë <êîNLådõ ÑLásöN ÜLîÄÖÖ nîo`SÖKë àîîNLåd´K PìdbRë òKëì´ <àîîÖëbÖK àá©Kë ÜÖ¸ÖK àëkÖ ïgLgô ïÖëbÖK àìd`∞Öë éÖ \Lá¸ÖÖë àbß àN êáLg© à᧠c®á dî{ëR ï{ àLOÖLoÖK dKdáSgß éüLîSgK às Mdtì cõë <àLOÖLoÖK LçîÖs doî¸ì ïSÖK ïmKd©K ï{ àîîNLåd´K PìdbSÖ QKdɸtá êÉOi èdKbúN éN àîoORdáÖK <êîÖëbÖK êîNLåd´K QLîÖátÖK êìLsdÖ èbsLÄÉ àLS¸âLx{ô ÜKb`Sgßë 99-30042 ../. .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
S/RES/1267 (1999) Page 2 <é±L{dë àbß àN êáLgô bm êîÉìdá©K èb]SáÖK QLìßëÖK às dbLkÖK ÜLçRßK dKdÄN LáÖs nî]ì cõë LîâKeäSN Ü®¸ÖK dKb ï{ë LîäîÉN ïNëdîâ ï{ èb]SáÖK QLìßëÖK ïRdL|g dîZ|R <dëáô êÖáZ ï{ <Ñá˛ì ícÖKë PÖo Lmìô p]®ì cõë <èb]SáÖK QLìßëÖK YdL` àîîÉìdáô àîäoKëá ÑSÄÖ dá•SÖKë <@HHG ˝o¸wô / M§ F ï{ < (S/1999/1021) êáÉL]áÖK óÖõ ÜçáìbÄSÖ ÜçáîÖ¸R àLOÖLoÖK àá êîÉìdá©K èb]SáÖK QLìßëÖK
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 04/15/2011.

Page1 / 4

&Oslash;&sect;&Ugrave;„&Ugrave;‚&Oslash;&plusmn;&Oslash;&sect;&Oslash;&plusmn; 1267 &Oslash;&para;&O

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online