كاليبي1

Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Distr. E ä\WPÉÅK ä\WPÉÅK ÇÉ¢K ÇÉ¢K íbL¥kS ßK ˝¥ÖZáÖK 便sLáSZßKë GENERAL E/CN.4/Sub.2/1997/28 26 June 1997 ARABIC Original: ENGLISH àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖ eîîáSÖK uäáÖ êîsd|ÖK êäZÖÖK QLîÖ ©K êìLá]ë àëtNd©Kë êtgLSÖK èdëbÖK T ùáÖK ÑLás©K ÑëbZ àá @@ bäOÖK T†S{ Lá ïSÖK àìbLîáÖK ï{ QKdëoSÖK àá bìbZÖK lKdtSgK LçáçR b ïSÖK ëô LçN ÜSçR êîsd|ÖK êäZÖÖK àL¸â´K ~ëÄ]ë MLåd´K L{ëÉ . Ç ïNëîÖLÉ èbî¸ÖK àá êábÄá Ñás ê dë AI / @HHE êîsd|ÖK êäZÖÖK dKdÄÖ LÄ{ë êábÄá- @ àL¸â´K ~ëÄ] " àëätáÖK AI / @HHE LådKdÄNë <àîtNd©Kë êäáLWÖK LçRdëb ï{ <êîsd|ÖK êäZÖÖK àõ <Lçt{Këb às dqäÖK zdkN éRLgdLááë éOîÖLgôë MLåd´K ÑLásô uîáZÖ êtoLÄÖK êâKb´K " QddÉ b < " MLåd´Kë ßLásô Lç|këN ÇÖcë <LåëOÉRdá àLÉ Lìôë éî{ PÉRdR ícÖK àLÉáÖK àLÉ Lìôë <LådåLqáë LçÖLÉiô TâLÉ Lìôë ê᮸ÖK bbçRë <êîoKdÄáìbÖKë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] óÖs ÜLSÖK òLmÄÖK óÖõ zbçR êîâKëbs uáSZáÖK àLÉdô lëÄRë êîsd˛ÖK ~doÖLN êÖɲáÖK QLáëÉ]ÖK dKdÄSgK reseRë àîîÖëbÖK àá©Kë ÜÖ¸ÖKë êîáîÖ ßK òKeõ bìb˛ÖK LçÄÖ às MKdsßK " QddÉ cõë ." ÑëbÖÖ êîsLáSZßKë êìbLkS ßK êîáäSÖLN dmRë íbbtSÖK ïâbáÖK Qdd < " êîNLåd´K QLsëáZáÖK LçOÉRdR ïSÖK àL¸â´K ~ëÄ]Ö êáî¸ZÖK QLÉLçSâßKë êîNLåd´K ÑLás©K dKdáSgK àô àëb <àL¸â´K ~ëÄ]ë MLåd´K êÖö¸á àö˛N Ñás ê dë bKbsõ êáçáN L{ëÉ ïNëîÖLÉ èbî¸ÖK óÖõ bçtR àô . àîtNd©Kë êtgLSÖK LçRdëb ï{ Lçî{ dqäR ïÉÖ ÇÖcë <êîÖLá dLV§ LåbKbsõ óÖs PRdSR (A) GE.97-12901 E/CN.4/Sub.2/1997/28 Page 2- A ~ëÄ] êäZÖ dKdÄÖ LÄ{ë <@G / @HHC LådKdÄN <Qdd b êîsd|ÖK êäZÖÖK TâLÉ <àîáLtN ÇÖc ÑO ë àô êîsd|ÖK êäZÖÖK àá êäZÖÖK éî{ TOÖo ícÖK < " MLåd´Kë àL¸â´K ~ëÄ] " Lmìô àëätáÖK CE / @HHC àL¸â´K b]ô óÖõ bçtR àô <LçRKòKdZõ ~Lîg ï{ àL¸â´K ~ëÄ]ë MLåd´K êÖö¸á àö˛N êgKdb òKdZõ êîâLÉáõ ï{ dqäR ÇÖc óÖs PRdSR àô àëb <êÖö¸áÖK ãcå àö˛N Ñás ê dë bKbsõ êáçáN àLmád dkLâ bîtg bî¸ÖK <LçüLmsô PÖo òL|ìß êÖëL]á ïå ê dëÖK ãcåë . dá©K êìLçâ ï{ êNëÖoáÖK êÄîVëÖK ÜìbÄR ÜSì ÜÖ éâô bîN . êîÖLá dLV§ ÇÖR <LçÄ] êÖö¸áÖK ãcå àö˛N êîsd|ÖK êäZÖÖK ï{ QdKb ïSÖK QL˛ LäáÖK òL|ì´ë éÄ] êîsd|ÖK êäZÖÖK . êî]îmëSÖK QLáëÖtáÖLN êÖ{L]ë êìëî]ÖLN êát|á TâLÉ ïSÖK QL˛ LäáÖK- B ~ëÄ] àö˛N Kbçs Ub]©K LådKd ï{ <àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖ àô óÖõ àö˛ÖK Kcå ï{ èdLi´LN dìbZë <AI / @HHE êîsd|ÖK êäZÖÖK dKd Tq]ß cõ < ( @HHF ÑìdNô / àL¸îâ @@ _dùáÖK CA / @HHF dKdÄÖK ) MLåd´Kë àL¸â´K àáë . àî¸á`ÖKë êtNKdÖK LçRdëb ï{ êìëÖëô QKc êÖö¸á Lç|këN êÖö¸áÖK ãcå ï{ dqäÖK êÖkKëá Qdd...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

كاليبي1

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online