205sp11-15 - A5G 5 ÓÔÙ Ða Ø iÓÒÓd e Ð× ÓÛ Øha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A5G 5 ÓÔÙ Ða Ø iÓÒÓd e Ð× ÓÛ Øha ØÛ ehaÚ eÓÒ eba × iÑ e ØhÓd ØÓ ×Ó ÐÚ ea feÛ d ieÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ ×Û eÛ iÐÐ aÔÔ ÐÝ Øha ØkÒÓÛ ÐedgeØÓ ×hÓÛ hÓÛ ØÓd eÖ iÚ ed ieÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ × fÖÓÑ Öea ÐiØÝaÒdhÓÛ ØÓ Öe Ða Øe×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × Ó fd ieÖeÒ Ø ia ÐeÕÙa Ø iÓÒ ×ØÓ Øha ØÖea ÐiØÝ iÒÓ Öd eÖØÓd eÖ iÚ eÓÒ ÐÙ × iÓÒ ×abÓÙ Ø iØh i×i×a ÐÐed Ñ Óde ÐiÒ g 5 a ÐØhÙ × iaÒgÖÓÛ Øh h i×i×Øh e×ØaÒda ÖdÑ Ód e ÐÓ fÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒg ÖÓÛ Øh Øh eÓÒ eÛ h ih Ðead ×ØÓ Øh e b e Ðie fØha ØØh eE a ÖØh ×ÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒÛ iÐÐg ÖÓÛ ØÓÔh eÒÓÑ eÒa ÐÐeÚ e Ð×Û iØh iÒa Öe Ða Ø iÚ e ÐÝ ×hÓ ÖØØ iÑ eØ i×ba ×ed ÓÒ Øh e× iÑ Ô ÐeÔ ÖÓÔ eÖØÝ Øha ØØh eÑ Ó Öe Ô eÓÔ ÐeÖabb iØ×aÑ Óebaee Ø ÝÓÙhaÚ eØh e fa ×ØeÖØh eÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒ haÒge×h i×i×× iÑ Ô ÐÝÑ Ód e ÐedbÝ ×aÝ iÒg Øha ØØh eÖa ØeÓ fhaÒgeÓ fØh eÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒ P a ×a fÙÒ Ø iÓÒÓ f Ø iÑ e t i×Ô ÖÓÔÓ ÖØ iÓÒa ÐØÓ P iØ×e Ðf: P ′ = kP Û h ih i×aÒa ÐÑ Ó ×ØeÑ ba ÖÖa ×× iÒg ÐÝ × iÑ Ô ÐeeÕÙa Ø iÓÒ fÓ ÖÙ ×ÒÓÛ Øha ØÛ ekÒÓÛ hÓÛ ØÓ ×Ó ÐÚ eaÒa Öb iØÖa ÖÝ ×eÔa Öab ÐeeÕÙa Ø iÓÒh egeÒ eÖa Ð×Ó ÐÙ Ø iÓÒ i× : P = Ae kt . ÓØh i×k iÒd Ó fÔh eÒÓÑ eÒÓÒa ÐÛ aÝ × Ðead ×ØÓeÜÔÓÒ eÒ Ø ia Ðb ehaÚ iÓ ÖÓÔÙ Ða Ø iÓÒeÜÔ ÐÓ × iÓÒhÙge iÒ ØeÖe×ØÔaÝÑ eÒ Ø×Øha Ø ×Ó ÖØÓ fØh iÒghÓÑ a ×a ÐØhÙ ×Û hÓ ×ØÙd ied Øh i× id ea iÒ Øh e 18 th eÒ ØÙ ÖÝÔ Öed iØedÑ a ×××Øa ÖÚa Ø iÓÒaÒdÛ a Ö dÙ eØÓÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒg ÖÓÛ Øh h eÔ ÖÓb ÐeÑ ×Û ehaÚ eÓ fØh i××Ó ÖØa Öea ÐÐÖa Øh eÖ× iÑ Ô Ðe :ÝÓÙdÓÒ Ø aÔ Ö iÓ Ö i kÒÓÛ Øh eÚa ÐÙ eÓ f k Ó Ö ×ÓÑ e Ø iÑ e× A e iØh eÖhÓ ×ehaÚ eØÓb ed e ØeÖÑ iÒ edbÝÑ a Øh iÒg Øh eÚa ÐÙ e×Û iØh ØÛ ÓkÒÓÛ ÒÚa ÐÙ e×Ó fØh e fÙÒ Ø iÓÒØh eÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒa ØØÛ Ó ×eÔa Öa ØeØ iÑ e×fÓ ÖeÜaÑ Ô Ðeh i× i×kÒÓÛ Òa ×Ù ÖÚ eØØ iÒgØ×ÒÓ ØÖea ÐÐÝ Øh e×aÑ ea ×aÒ× iÒeØh eÔ ÖÓÔÓ ÖØ iÓÒa ÐiØÝÓÒ ×ØaÒ Ø k i×a Ð×ÓÙÒkÒÓÛ ÒeÖe×a ×ØaÒda Öd eÜaÑ Ô Ðe : E ÜaÑ Ô Ðe F a ÖÑ eÖE gb eÖØ i×Öa i× iÒg Öabb iØ×Ò iØ ia ÐÐÝh ebÙÝ ×Öabb...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

205sp11-15 - A5G 5 ÓÔÙ Ða Ø iÓÒÓd e Ð× ÓÛ Øha...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online