Ugb2008 3 phi4333 ugb210n 3 13 20

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7) UGC243L (CRS2302) UGC246Q(ECO3250) UGC248L (CRS3124) UGC249L UGC250L (CRS2306) UGC251Q(ECO1010) UGC251R (GPA1020) UGC252R (GPA1030) UGC253R (GPA2350) UGC254R (GPA1070) UGC256Q(ECO1420) UGC259Q(ECO2320) UGC260V UGC261R (GPA2345) UGC262T (COM2910) UGC263S (SWK2160) UGC263T (COM2920) UGC263U(ANT1710) UGC264R (GPA1025) UGC264S (SWK2170) UGC265U(ANT2310) UGC266S (SWK1170) UGC266U(ANT2510) UGC267R (GPA1015) UGC267S (SWK1190) UGC267V(GRS2004) UGC268U(ANT1010) UGC269R UGC2703 UGC271X UGC272X UGC273R (LAW1050) UGC275X 東西文化中的女性主義 日本語言文化面面觀 消費資訊科技及其文化後果 中、日、韓電影的欣賞與比較 戲曲與文化 追蹤香港藝術與文化 從電影分析日本文化與社會 印度的傳統與現代 科學、宗教及文化 中國經濟:傳承與變革 文化脈絡中的基督宗教 香港民間宗教 香港廟宇與節誕 經濟學概觀 政治學初基 行政學初基 中國外交政策 中國政府與政治 銀行與金融概觀 當代中國經濟 中國社會中的教育變遷 國際政治 新聞剖析 經濟逆境與社會保障 媒介、性與暴力 認識考古學 政府與商業 中國邁進新紀元:社會發展與社會福利 性別與文化 當代社會中的歧視與偏見 文化與商業 政治與大眾傳媒 人生風險與抗逆 性別與教育 人類與文化 政治與時事 現代社會青少年問題 營銷新思維 亞洲商業與管理 《基本法》面面觀 商業透視 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 UGC278X UGC279R UGC279X UGC2802 UGC280R UGC2816 UGC281R UGC2823 (SOC1102) UGC2825 UGC2827...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online